ยุทธศาสตร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                   

วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
พันธกิจ
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้ สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง ความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ