แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

      แผนและผลการกู้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

      ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ณ เดือน ประจำปีงบประมาณ

        (หน่วย : ล้านบาท)