แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

   ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

   ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

   ภาพรวมของผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ

    (หน่วย : ล้านบาท)