หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ต่างประเทศจำแนกตามแหล่งเงินกู้

   (หน่วย : ล้านบาท)
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ปี 2561 ส.ค. 2561 ก.ค. 2561 มิ.ย. 2561 พ.ค. 2561 เม.ย. 2561 มี.ค. 2561 ก.พ. 2561 ม.ค. 2561
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1,329.20 1,241.90 1,241.90 1,257.93 1,257.93 1,257.93 1,257.93 1,261.44
   1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 1,017.56 1,021.06 1,021.06 1,021.06 1,021.06 1,021.06 1,021.06 1,024.57
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 311.64 220.84 220.84 236.87 236.87 236.87 236.87 236.87
   2. รัฐบาลต่างประเทศ 1,211.48 1,211.65 1,176.85 1,667.33 1,651.30 1,684.67 1,641.84 1,605.81
   2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 1,205.53 1,205.72 1,171.02 1,661.33 1,645.28 1,678.68 1,635.52 1,599.27
   2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2.4 อื่นๆ 5.95 5.93 5.83 6.00 6.02 5.99 6.32 6.54
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 80.00
   3.1 Syndication (Including swap agreement) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   3.3 Finance Lease 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   3.4 European Commercial Paper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 80.00
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   4.1 Supplier Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   4.2 Buyer Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   4.3 Bank Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   รวม 2,540.68 2,453.55 2,418.75 2,925.26 2,909.23 2,942.60 2,929.77 2,947.25
   หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205