หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2562 ส.ค. 2562
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) 0.00 0.00
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) 291,564.98 29.37
   3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) 0.00 0.00
   4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 32,000.00 0.00
   5. ธนาคารออมสิน (GSB) 0.00 0.00
   6. ธนาคารทหารไทย (TMB)** 0.00 71.69
   7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 0.00 0.00
   8. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN) 0.00 0.00
   9. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM) 0.00 0.00
   10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) 0.00 0.00
   11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 11,000.00 0.00
   12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC) 0.00 0.00
   13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 0.00 0.00
   รวม 334,564.98 101.06

    

   หมายเหตุ :
   ** เป็นหนี้เดิมของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ควบรวมกับธนาคารทหารไทย จำกัด และกระทรวงการคลังยังมีภาระค้ำประกันหนี้บางส่วนอยู่ ดังนั้น จึงยังคงรวมภาระหนี้ในส่วนที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไว้
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520

   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205