เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบงส่วนราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   กระทรวงการคลัง พ.ศ.
   2551

             ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผนกำกับและดำเนินการกอหนี้ ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให มีอำนาจหน้าที่ ดังตอไปนี้

              (1) เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ รวมทั้งการจัดทําแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

            (2) กำกับและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเปนหนี้ที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกูหรือหนี้ที่กระทรวงการคลังใหกู้ต่อหรือค้ำประกัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได ผูกพัน กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามและประเมินผล

             (3) จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้

             (4) ประสานการทําความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือ ทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกู ตางประเทศ

             (5) ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

             (6) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ

             (7) ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทําข้มูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ

             (8) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ

             (9) พัฒนาศูนยข้อมูลที่ปรึกษาใหเปนศูนยในระดับภูมิภาค และสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ

             (10) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลก

             (11) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

             (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   Facebook Messenger

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล