แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

   • วงเงินการก่อหนี้ใหม่
    จำแนกตามหน่วยงาน / วัตถุประสงค์การกู้เงิน

    (หน่วย : ล้านบาท)

    (หน่วย : ล้านบาท)

    (หน่วย : ล้านบาท)