หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานรัฐ - ข้อมูลค้ำประกัน

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 ก.ค. 2563
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00
   2. หนื้หน่วยงานอื่นของรัฐ 0.00
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00
   รวม 0.00
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ก.ค. ถึง ก.ค. ปี 2563
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
   2. หนื้หน่วยงานอื่นของรัฐ
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
   รวม
   ก.ค. 2563
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205