หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2567 ก.พ. 2567
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) 0.00 0.00
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) 173,215.98 0.00
   3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) 0.00 0.00
   4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 8,000.00 0.00
   5. ธนาคารออมสิน (GSB) 0.00 0.00
   6.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)** 0.00 52.71
   7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 0.00 0.00
   8. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN) 0.00 0.00
   9. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM) 0.00 0.00
   10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) 0.00 0.00
   11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 18,000.00 0.00
   12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)*** 0.00 0.00
   13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 0.00 0.00
   รวม 199,215.98 52.71
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2567
   1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC)
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
   3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
   4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
   5. ธนาคารออมสิน (GSB)
   6.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)**
   7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
   8. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)
   9. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM)
   10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)
   11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
   12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)***
   13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)
   รวม
   ก.พ. 2567
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   0.00 0.00
   173,215.98 0.00
   0.00 0.00
   8,000.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 52.71
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   18,000.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   199,215.98 52.71
   ไม่พบข้อมูล

   หมายเหตุ :
   1. เป็นหนี้เดิมของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ควบรวมกับธนาคารทหารไทย จำกัด และกระทรวงการคลังยังมีภาระค้ำประกันหนี้บางส่วนอยู่ ดังนั้น จึงยังคงรวมภาระหนี้ในส่วนที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไว้
   2. TMB แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อ จากเดิม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2564
   *** พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 ให้ยุบเลิกและโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ดูแล

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล