หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2563 ส.ค. 2563
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   1. องค์กรของรัฐ 236,129.52 0.00
   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) 0.00 0.00
   สถาบันการบินพลเรือน (CATC) 0.00 0.00
   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) 0.00 0.00
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 80,812.00 0.00
   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 0.00 0.00
   องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) 0.00 0.00
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) 0.00 0.00
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 1,279.63 0.00
   การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 52,700.00 0.00
   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) 0.00 0.00
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 0.00 0.00
   การประปานครหลวง (MWA) 0.00 0.00
   การเคหะแห่งชาติ (NHA) 2,172.68 0.00
   การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) 0.00 0.00
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 93,870.00 0.00
   องค์การคลังสินค้า (PWO) 0.00 0.00
   การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) 5,289.49 0.00
   การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) 5.72 0.00
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 0.00 0.00
   องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** 0.00 0.00
   องค์การฟอกหนัง (TTO)** 0.00 0.00
   สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** 0.00 0.00
   2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 155,695.10 9,181.65
   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) 317.13 0.00
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* 0.00 0.00
   บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 0.00 0.00
   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) 1,571.21 0.00
   บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) 0.00 0.00
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) 0.00 0.00
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC )* 0.00 0.00
   บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* 0.00 0.00
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 114,583.70 9,181.65
   บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) 37,500.00 0.00
   บริษัท PTT International Trading Singapore (PTTSG) 0.00 0.00
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) 0.00 0.00
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) 0.00 0.00
   บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** 0.00 0.00
   บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) 2.88 0.00
   บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) 136.62 0.00
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) 356.00 0.00
   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) 1,227.56 0.00
   รวม 391,824.62 9,181.65
   อัตราแลกเปลี่ยน 31.25 31.25
   ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2563
   1. องค์กรของรัฐ
   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA)
   สถาบันการบินพลเรือน (CATC)
   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO)
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT)
   องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO)
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO)
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
   การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF)
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)
   การประปานครหลวง (MWA)
   การเคหะแห่งชาติ (NHA)
   การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT)
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
   องค์การคลังสินค้า (PWO)
   การประปาส่วนภูมิภาค (PWA)
   การยางแห่งประเทศไทย (RAOT)
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)
   องค์การแบตเตอรี่ (TBO)**
   องค์การฟอกหนัง (TTO)**
   สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)***
   2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO)
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)*
   บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)
   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS)
   บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC )*
   บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)*
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)
   บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
   บริษัท PTT International Trading Singapore (PTTSG)
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)
   บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)**
   บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC)
   บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH)
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)
   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD)
   รวม
   อัตราแลกเปลี่ยน
   ส.ค. 2563
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   236,129.52 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   80,812.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   1,279.63 0.00
   52,700.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   2,172.68 0.00
   0.00 0.00
   93,870.00 0.00
   0.00 0.00
   5,289.49 0.00
   5.72 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   155,695.10 9,181.65
   317.13 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   1,571.21 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   114,583.70 9,181.65
   37,500.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   2.88 0.00
   136.62 0.00
   356.00 0.00
   1,227.56 0.00
   391,824.62 9,181.65
   31.25 31.25

    

   หมายเหตุ :
   * ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   ** ยุบเลิกองค์กร
   *** เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205