หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ต่างประเทศจำแนกตามแหล่งเงินกู้

   หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 มี.ค. 2564
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1,518.47
   1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 791.50
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 726.97
   2. รัฐบาลต่างประเทศ 1,695.63
   2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) 0.00
   2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 1,691.11
   2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) 0.00
   2.4 อื่นๆ 4.52
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 0.00
   3.1 Syndication (Including swap agreement) 0.00
   3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN 0.00
   3.3 Finance Lease 0.00
   3.4 European Commercial Paper 0.00
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 0.00
   4.1 Supplier Credit 0.00
   4.2 Buyer Credit 0.00
   4.3 Bank Credit 0.00
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ 0.00
   รวม 3,214.10
   หมายเหตุ
   ณ เดือน มี.ค. ถึง มี.ค. ปี 2564
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
   1.1 ธนาคารโลก (IBRD)
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB)
   2. รัฐบาลต่างประเทศ
   2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)
   2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
   2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)
   2.4 อื่นๆ
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
   3.1 Syndication (Including swap agreement)
   3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN
   3.3 Finance Lease
   3.4 European Commercial Paper
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก
   4.1 Supplier Credit
   4.2 Buyer Credit
   4.3 Bank Credit
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ
   รวม
   มี.ค. 2564
   1,518.47
   791.50
   726.97
   1,695.63
   0.00
   1,691.11
   0.00
   4.52
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   3,214.10
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520

   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล