หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ต่างประเทศจำแนกตามสกุลเงิน

   หน่วย : ล้าน
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 ส.ค. 2563
   1. ดอลลาร์สหรัฐ ฯ 1,084.29
   2. เยน 1,613.18
   3. ยูโร 0.00
   4. อื่นๆ 4.88
   รวม 2,702.35
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2563
   1. ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
   2. เยน
   3. ยูโร
   4. อื่นๆ
   รวม
   ส.ค. 2563
   1,084.29
   1,613.18
   0.00
   4.88
   2,702.35
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520