หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ตุลาคม ปี 2562 หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ รวม
   หนี้ของรัฐบาล 83,833.64 5,582,246.04 5,666,079.68
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 111,952.20 759,104.76 871,056.96
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) 100.70 333,820.98 333,921.68
   หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 0.00 9,007.82 9,007.82
   รวม 195,886.54 6,684,179.60 6,880,066.14

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520