เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์

   บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

   ค่านิยม

   โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

   พันธกิจ

   บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร หนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจ

   ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี)

   พ.ศ. 2565-2569

   • 1

    ยุทธศาสตร์ที่ 1

    บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   • 2

    ยุทธศาสตร์ที่ 2

    พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

   • 3

    ยุทธศาสตร์ที่ 3

    บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   • 4

    ยุทธศาสตร์ที่ 4

    พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   • 5

    ยุทธศาสตร์ที่ 5

    พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษา

   อัตลักษณ์ของ สบน.

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล