เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์

   บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

   ค่านิยม

   โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

   พันธกิจ

   บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

   ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี)

   พ.ศ. 2560-2564

   • 1

    ยุทธศาสตร์ที่ 1

    บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   • 2

    ยุทธศาสตร์ที่ 2

    พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

   • 3

    ยุทธศาสตร์ที่ 3

    บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   • 4

    ยุทธศาสตร์ที่ 4

    พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   • 5

    ยุทธศาสตร์ที่ 5

    พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ปรึกษาขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน

   อัตลักษณ์ของ สบน.

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล