เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

   วิสัยทัศน์

   บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive)* เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

   ค่านิยม

   โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

   พันธกิจ

   บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร หนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจ

   ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี)

   พ.ศ. 2565-2569

   • 1

    ยุทธศาสตร์ที่ 1

    บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   • 2

    ยุทธศาสตร์ที่ 2

    พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

   • 3

    ยุทธศาสตร์ที่ 3

    บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   • 4

    ยุทธศาสตร์ที่ 4

    พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   • 5

    ยุทธศาสตร์ที่ 5

    พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษา

   อัตลักษณ์ของ สบน.

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล