เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   นางแพตริเซีย มงคลวนิช

   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    

   นายเอด วิบูลย์เจริญ

   ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ

   นายธีรัชย์ อัตนวานิช

   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

    

   นางสาวศิรสา กันต์พิทยา

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    

   นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
   สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

    

   นายเอด วิบูลย์เจริญ

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (CIO)

    

   ตำแหน่ง

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Chief Information Officer: CIO)

   ตามคำสั่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 2/2561
   ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

    

   ติดต่อ

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5104

   ปฏิทินกิจกรรม ผู้บริหารระดับสูง (CIO) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    นางพรรณี สถาวโรดม

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    09 ตุลาคม 2545 - 15 พฤศจิกายน 2549

    นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    19 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2552

    นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555

    นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

    นายกฤษฏา อุทยานิน

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2557 - 26 มีนาคม 2558

    นายสุวิชญ โรจนวานิช

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    27 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2560

    นายประภาศ คงเอียด

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2560 - 09 พฤษภาคม 2561

    นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    10 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

    ;