เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   นางแพตริเซีย มงคลวนิช

   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    

   นายเอด วิบูลย์เจริญ

   ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ

   นายธีรัชย์ อัตนวานิช

   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

    

   นางสาวศิรสา กันต์พิทยา

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    

   นายธีรลักษ์ แสงสนิท

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   นายเอด วิบูลย์เจริญ

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (CIO)

    

   ตำแหน่ง

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Chief Information Officer: CIO)

   ตามคำสั่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 2/2561
   ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

    

   ติดต่อ

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5104

   ปฏิทินกิจกรรม ผู้บริหารระดับสูง (CIO) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    นางพรรณี สถาวโรดม

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    09 ตุลาคม 2545 - 15 พฤศจิกายน 2549

    นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    19 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2552

    นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555

    นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

    นายกฤษฏา อุทยานิน

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2557 - 26 มีนาคม 2558

    นายสุวิชญ โรจนวานิช

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    27 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2560

    นายประภาศ คงเอียด

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2560 - 09 พฤษภาคม 2561

    นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    10 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

    ;