เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    


   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท M.B.A (Finance), Georgia State University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2560 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหนี้
   • 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2555 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2551 - 2555 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน
   ความรู้ความชำนาญ
   • หนี้สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะ
   • การประเมินโครงการลงทุนภาครัฐ
   • การบริหารความเสี่ยง
   • นโยบายการเงินการคลัง
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62
   • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ก.พ.
   • Columbia Senior Executive Program, Columbia Business School, U.S.A.
   • Finance for Executives, Kellogg School of Management, U.S.A.
   • หลักสูตร นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง


   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท M.B.A (Finance), Georgia State University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2560 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหนี้
   • 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2555 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2551 - 2555 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน
   ความรู้ความชำนาญ
   • หนี้สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะ
   • การประเมินโครงการลงทุนภาครัฐ
   • การบริหารความเสี่ยง
   • นโยบายการเงินการคลัง
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62
   • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ก.พ.
   • Columbia Senior Executive Program, Columbia Business School, U.S.A.
   • Finance for Executives, Kellogg School of Management, U.S.A.
   • หลักสูตร นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง

    

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล