About Us

Government agencies are responsible for effective public debt management and develop a sustainable and sustainable economy.

    


   นางสาวอุปมา ใจหงษ์
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • ปริญญาโท M.A. (Economics), Indiana State University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2558 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
   ความรู้ความชำนาญ
   • การพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • การบริหารหนี้และความเสี่ยง
   • การบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
   • การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
   • นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
   ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
   • หลักสูตร ทุนการฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร Executive Development Program กระทรวงการคลัง
   • หลักสูตร Advanced Management Program, Columbia Business School, U.S.A.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูตรุ่นที่ 9
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 87
   • หลักสูตร Executive Development Program 2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   • 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
   • 2558 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
   • 2554 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
   • 2552 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
   • 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
   • 2546 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


   นางสาวอุปมา ใจหงษ์
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • ปริญญาโท M.A. (Economics), Indiana State University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2558 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
   ความรู้ความชำนาญ
   • การพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • การบริหารหนี้และความเสี่ยง
   • การบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
   • การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
   • นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
   ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
   • หลักสูตร ทุนการฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร Executive Development Program กระทรวงการคลัง
   • หลักสูตร Advanced Management Program, Columbia Business School, U.S.A.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูตรุ่นที่ 9
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 87
   • หลักสูตร Executive Development Program 2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   • 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
   • 2558 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
   • 2554 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
   • 2552 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
   • 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
   • 2546 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล