About Us

Government agencies are responsible for effective public debt management and develop a sustainable and sustainable economy.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Contact PDMO (Public Debt Management Office)

   Ministry of Finance

   • Location Public Debt Management Office, Rama 6 Rd. Phayathai, Bangkok, THAILAND 10400
   • Telephone Tel. 02-265-8050
   • Email Email. pdmomail@pdmo.go.th

   Investor Relations

   • Telephone Tel. 02 265 8050 Ext. 5505
   • Email Email. phanida.r@pdmo.go.th
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (กระทรวงการคลัง)

   TiPCO Buliding

   • Location Rama 6 Rd., Phaya Thai, Phaya Thai, Bangkok, 10330.
   • Telephone Tel. 02-271-7999
   • Email Email. pdmomail@pdmo.go.th

   Investor Relations

   • Telephone Tel. 02-271-7999 Ext. 5805
   • Email Email. pothirat@pdmo.go.th
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคาร TIPCO)

   Listen to comments and suggestions

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล