Non-public debt

 

   Local Government Debt

   Non-public debt - Debt of local government

   Unit : Million baht
   Download Data : Excel CSV RDF
   At the end of the fiscal year 2021 Mar 2021
   1. Commercial Banks 3,307.00
   2. Specialized Financial Institutions 6,329.00
   3. Provincial Administrative Organization Promotion Asset 2,425.65
   4. Municipal Affairs Promotion Asset 10,058.95
   5. Local Personal Pension Fund 502.35
   6. Regional Urban Development Fund 184.66
   7. Program Loan 0.00
   8. Onlend from Ministry of Finance 15,019.15
   Total 37,826.77
   Outstanding Debt 8,472,186.98
   Estimated GDP (Million Baht) 15,890,152.74
   Debt : GDP (%) 0.24
   Public Debt Included Local Government Debt : GDP (%) 53.56
   Remark
   As of Mar to the Mar Year 2021
   1. Commercial Banks
   2. Specialized Financial Institutions
   3. Provincial Administrative Organization Promotion Asset
   4. Municipal Affairs Promotion Asset
   5. Local Personal Pension Fund
   6. Regional Urban Development Fund
   7. Program Loan
   8. Onlend from Ministry of Finance
   Total
   Outstanding Debt
   Estimated GDP (Million Baht)
   Debt : GDP (%)
   Public Debt Included Local Government Debt : GDP (%)
   Mar 2021
   3,307.00
   6,329.00
   2,425.65
   10,058.95
   502.35
   184.66
   0.00
   15,019.15
   37,826.77
   8,472,186.98
   15,890,152.74
   0.24
   53.56
   Remark

    

    

    

    

    

    

    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล