Non-public debt

 

   Local Government Debt

   Non-public debt - Debt of local government

   Unit : Million baht
   Download Data : Excel CSV RDF
   At the end of the fiscal year 2023 Jun 2023
   1. Commercial Banks 2,156.00
   2. Specialized Financial Institutions 8,179.00
   3. Provincial Administrative Organization Promotion Asset 2,178.24
   4. Municipal Affairs Promotion Asset 9,726.55
   5. Local Personal Pension Fund 165.36
   6. Regional Urban Development Fund 181.82
   7. Program Loan 0.00
   8. Onlend from Ministry of Finance 15,019.15
   Total 37,606.12
   Outstanding Debt 10,923,183.46
   Estimated GDP (Million Baht) 17,863,779.60
   Debt : GDP (%) 0.21
   Public Debt Included Local Government Debt : GDP (%) 61.36
   Remark
   As of Jun to the Jun Year 2023
   1. Commercial Banks
   2. Specialized Financial Institutions
   3. Provincial Administrative Organization Promotion Asset
   4. Municipal Affairs Promotion Asset
   5. Local Personal Pension Fund
   6. Regional Urban Development Fund
   7. Program Loan
   8. Onlend from Ministry of Finance
   Total
   Outstanding Debt
   Estimated GDP (Million Baht)
   Debt : GDP (%)
   Public Debt Included Local Government Debt : GDP (%)
   Jun 2023
   2,156.00
   8,179.00
   2,178.24
   9,726.55
   165.36
   181.82
   0.00
   15,019.15
   37,606.12
   10,923,183.46
   17,863,779.60
   0.21
   61.36
   Remark
   ไม่พบข้อมูล

    

    

    

    

    

    

    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล