About Us

Government agencies are responsible for effective public debt management and develop a sustainable and sustainable economy.

   ผู้อำนวยการ
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
   ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
   กลุ่มงานกฎหมาย
   กลุ่มบริหารความเสี่ยง
   หนี้สาธารณะ
   รองผู้อำนวยการ
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   รองผู้อำนวยการ
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   สำนัก
   จัดการหนี้ 1
   ผู้เชี่ยวชาญ
   เฉพาะด้าน
   เงินกู้โครงการ
   ส่วนจัดการ
   เงินกู้รัฐบาล 1
   (ขาดดุล)
   ส่วนจัดการ
   เงินกู้รัฐบาล 2
   (กฎหมายพิเศษ)
   ส่วนจัดการ
   เงินกู้รัฐบาล 3
   (โครงการรัฐบาล)
   ส่วนจัดการ
   เงินกู้หน่วยงานอื่น
   (อปท.)
   สำนัก
   จัดการหนี้ 2
   ผู้เชี่ยวชาญด้าน
   หนี้สาธารณะ
   และความเสี่ยง
   ทางเครดิต
   ส่วนจัดการหนี้
   รัฐวิสาหกิจ 1
   ส่วนจัดการหนี้
   รัฐวิสาหกิจ 2
   ส่วนจัดการหนี้
   รัฐวิสาหกิจ 3
   ส่วนวิเคราะห์
   เครดิตและบริหาร
   ความเสี่ยง
   รัฐวิสาหกิจ
   สำนัก
   พัฒนาตลาด
   ตราสารหนี้
   ผู้เชี่ยวชาญด้าน
   พัฒนาตลาดตราสารหนี้
   ส่วนนโยบาย
   ตลาด
   ตราสารหนี้
   ส่วนพัฒนาตลาด
   ตราสารหนี้
   ตลาดแรก
   ส่วนพัฒนาตลาด
   ตราสารหนี้
   ตลาดรอง
   ส่วนพัฒนา
   ผลิตภัณฑ์
   สำนักบริหาร
   การระดมทุน
   โครงการลงทุน
   ภาครัฐ
   ผู้เชี่ยวชาญ
   เฉพาะด้านบริหาร
   หนี้สาธารณะ
   และภาระผูกพัน
   ส่วนนโยบาย
   และ
   แผนการระดมทุน
   ส่วนวิเคราะห์
   และจัดการเงินทุน
   โครงการ 1
   ส่วนวิเคราะห์
   และจัดการเงินทุน
   โครงการ 2
   สำนักนโยบาย
   และแผน
   ผู้เชี่ยวชาญ
   เฉพาะด้าน
   หนี้สาธารณะ
   และเงินคงคลัง
   สำนักนโยบาย
   และแผน
   ส่วน
   ความร่วมมือ
   ระหว่างประเทศ
   ส่วนวิจัย
   นโยบาย
   หนี้สาธารณะ
   สำนักบริหาร
   และประเมินผล
   โครงการลง
   ทุนภาครัฐ
   ผู้เชี่ยวชาญด้าน
   บริหารโครงการ
   และติดตาม
   ประเมินผล
   ส่วนนโยบายการพัฒนา
   ระบบบริหารและ
   การประเมินผล
   ส่วนบริหาร
   โครงการลงทุน
   ภาครัฐ
   ส่วนติดตามและ
   ประเมินผลงาน
   โครงการลงทุนภาครัฐ
   สำนักบริหาร
   การชำระหนี้
   ผู้เชี่ยวชาญ
   เฉพาะด้าน
   บริหาร
   การชำระหนี้
   ส่วนนโยบาย
   และแผนการ
   บริหาร
   การชำระหนี้
   ส่วนจัดการ
   การชำระหนี้
   ส่วนบริหาร
   เงินกองทุน
   สำนักงาน
   เลขานุการกรม
   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
   ส่วนงานคลัง
   ส่วนทรัพยากร
   บุคคล
   ส่วนอำนวยการ
   ส่วนงานพัสดุ
   ศูนย์เทคโนโลยี
   สารสนเทศ
   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ส่วนนโยบาย
   และแผนงาน
   สารสนเทศ
   ส่วนบริหาร
   ข้อมูล
   สารสนเทศ
   ส่วนกำกับและ
   พัฒนาระบบ
   สารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูล
   ที่ปรึกษา
   ฝ่ายบริการ
   ข้อมูลและทะเบียน
   ที่ปรึกษา
   ฝ่ายส่งเสริม
   และพัฒนา
   ที่ปรึกษา
    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล