แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

   • แผนและผลการกู้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

   ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ข้อมูล ณ เดือน

   * ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง
    (หน่วย : ล้านบาท)
   * ข้อมูลตามแผนการกู้เงินอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละไตรมาสทั้งนี้ ผลการกู้เงินจะไม่เกินกรอบวงเงินกู้
    (หน่วย : ล้านบาท)