กฎหมาย

รวบรวมเนื้อหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างรอบด้าน

   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

    แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย

    ;