กฎหมาย

รวบรวมเนื้อหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างรอบด้าน

   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

    แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

    ;