เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    

   ความเป็นมาของ
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542 โดยในระยะแรกมีสถานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ก่อนจะได้รับการยกระดับเป็นส่วนราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง โดยสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยได้รวมงานของ 2 หน่วยงานเข้าด้วยดัน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในส่วนของกองนโยบายเงินกู้ กองนโยบายเงินกู้ตลาดทุน กองโครงการลงทุนเพื่อสังคม และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา และกรมบัญชีกลาง ในส่วนงานหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง และกลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง

   การรวมงานของ 2 หน่วยงานข้างต้นเข้าไว้ด้วยกัน ก็เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทย โดยให้ สบน. มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานเดียว โดย สบน. จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารหนี้ของประเทศในภาพรวม ดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะ ซึ่งรวมถึงภาระการค้ำประกันและการผูกพันต่างๆ ของรัฐบาล ดำเนินการก่อหนี้ บริหารหนี้ และบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ตลอดจนการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะของประเทศ

   ความเป็นมา

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล