ข้อมูลหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   ข้อมูลหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ - หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 ก.พ. 2564
   1. ธนาคารพาณิชย์ N/A
   2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) N/A
   3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) N/A
   4. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) N/A
   5. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) N/A
   6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) 185.30
   7. ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร) N/A
   8. เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง 15,019.15
   รวม 15,204.45
   หนี้สาธารณะคงค้าง 8,195,074.72
   ประมาณการ GDP 15,765,398.25
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. ต่อ GDP 0.10
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. รวมกับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 52.08
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2564
   1. ธนาคารพาณิชย์
   2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs)
   3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
   4. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
   5. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
   6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.)
   7. ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
   8. เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
   รวม
   หนี้สาธารณะคงค้าง
   ประมาณการ GDP
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. ต่อ GDP
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. รวมกับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP
   ก.พ. 2564
   N/A
   N/A
   N/A
   N/A
   N/A
   185.30
   N/A
   15,019.15
   15,204.45
   8,195,074.72
   15,765,398.25
   0.10
   52.08
   หมายเหตุ

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล