ข้อมูลหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   ข้อมูลหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ - หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 ก.ค. 2563
   1. ธนาคารพาณิชย์ 3,641.00
   2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 6,363.00
   3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) 2,472.91
   4. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 10,540.56
   5. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 705.08
   6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) 179.29
   7. ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 0.00
   8. เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง 19,138.76
   รวม 43,040.60
   หนี้สาธารณะคงค้าง 7,579,942.39
   ประมาณการ GDP 16,113,131.17
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. ต่อ GDP 0.27
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. รวมกับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 47.31
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ก.ค. ถึง ก.ค. ปี 2563
   1. ธนาคารพาณิชย์
   2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs)
   3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
   4. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
   5. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
   6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.)
   7. ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
   8. เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
   รวม
   หนี้สาธารณะคงค้าง
   ประมาณการ GDP
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. ต่อ GDP
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. รวมกับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP
   ก.ค. 2563
   3,641.00
   6,363.00
   2,472.91
   10,540.56
   705.08
   179.29
   0.00
   19,138.76
   43,040.60
   7,579,942.39
   16,113,131.17
   0.27
   47.31
   หมายเหตุ