พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้
   (เลือกธนาคารตัวแทนจำหน่ายด้านล่าง)

   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว
   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว