พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   คำถามที่พบบ่อย

   • 1. ทำไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ

    กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบอำนาจให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตรจึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่ตามระยะเวลากำหนดที่แน่นอน ซึ่ง อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจำหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกำหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

   • เมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องคืนใบพันธบัตรให้ ธปท. โดยเงินต้นจะโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ และไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร ทั้งนี้ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทำรายการซื้อ 

   • ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และจะได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำหนด

   • ไม่ต้องให้ความยินยอม 

   • เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ทำให้การนับจำนวนวันเพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยไม่เท่ากัน โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบี้ย เช่น

    - นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ชำระด้วยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 24 ธันวาคม 2563 การนับวันจะนับวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 183 วัน

    - นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ชำระด้วยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 24 ธันวาคม 2563 การนับวันจะนับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 176 วัน

                    ทั้งนี้ งวดต่อไปจำนวนวันเพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน

   • ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจำปีได้ ในกรณีที่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 15 

   • ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

   • ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น

   • ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 
          ในกรณีที่นำพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตร จนถึงวันครบกำหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนเสมอ
           ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่างๆ ดังนี้
               https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
               https://www.thaibma.or.th
               https://www.thaibond.com

     

   • ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

   • ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคาร 

   • ไม่สามารถทำได้