พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   คำถามที่พบบ่อย

   • ทำไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ

    กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนตามระยะเวลากำหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจำหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกำหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น

   • จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.
    ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
    ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ ธปท. กำหนด โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทำรายการซื้อ

   • จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.
    ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ โดยจะได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำหนด

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
    ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการจองซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งได้จาก 2 ช่องทาง ดังนี้
    1. การจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามข้อ 2 และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวกในการจองซื้อและสามารถจองซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้จองซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำรายการจองซื้อ กรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพสามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขาและ Mobile Application ของธนาคาร และกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร
    2. 
    การจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับธนาคาร (การจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพสามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขาหรือ Mobile Application ได้ และการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขา) และทำรายการจองซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 5ปี (SB293B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SB343B) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567 ส่วนพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB343C) ทำรายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 หรือจนถึงวันที่จำหน่ายได้ครบวงเงิน

    โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels)

   • ไม่ต้องให้ความยินยอม

   • จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
    การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำได้ โดยอาจเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำ Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้

   • จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.
           ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
           ในกรณีที่นำพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนเสมอ

    ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังนี้
    www.bot.or.th/th/our-services/bond-and-debt-securities-services.html
    http://www.thaibma.or.th

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
           ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
           ในกรณีที่นำพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนเสมอ

   • จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคาร 

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
           ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 

    กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
           ผู้จัดการมรดกติดต่อ ธปท. โดยยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. กำหนด

   • การจัดสรรพันธบัตรโดยใช้วิธีการ Small Lot First เป็นการจัดสรรพันธบัตรให้กับ “ทุกคน” ที่จองซื้อเข้ามา โดยผู้ที่ส่งรายการจองซื้อในวงเงินไม่มาก (หรือ small lot ซึ่งมักเป็นนักลงทุนรายย่อย) จะมีโอกาส “สูง” ที่จะได้รับการจัดสรรพันธบัตรครบตามวงเงินที่จองซื้อเข้ามา ขณะที่ผู้ที่ส่งรายการจองซื้อในวงเงินจำนวนมาก จะมีโอกาส “น้อยลง” ที่จะได้รับจัดสรรพันธบัตรครบตามจำนวนที่ต้องการ

   • การจัดสรรพันธบัตรโดยใช้วิธีการ Small Lot First เป็นการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ดังนั้น ผู้จองซื้อทุกราย   จะได้รับการจัดสรรพันธบัตร โดยนักลงทุนรายย่อยซึ่งจองซื้อในวงเงินไม่มาก จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้ครบตามวงเงินที่จองซื้อตั้งแต่ในรอบการจัดสรรช่วงแรกๆ โดยนักลงทุนที่ทำรายการจองซื้อด้วยวงเงินที่สูงกว่าจะได้รับการจัดสรรพันธบัตรเพิ่มขึ้นในรอบถัดๆ ไป (ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท) จนครบวงเงินจำหน่าย 

    ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกราย จะใช้วิธีการสุ่ม (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจำหน่าย โดยผู้ได้รับการจัดสรรโดยวิธีการสุ่ม (Random) จะได้รับการจัดสรรพันธบัตรเพิ่มขึ้น จากเดิมจำนวน 1,000 บาท

   • ไม่สามารถทำได้

   • เงินต้นจะถูกจ่ายให้กับผู้ที่มีรายชื่อตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท.ประกาศกำหนดผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องนำใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีข้อสงสัย ธปท. อาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ อาทิเช่น การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน เป็นต้น

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล