ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
     วันจำหน่าย SYMBOL อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   ปี อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ หนังสือชี้ชวน
   เริ่มต้น สิ้นสุด
   17/05/2562 06/09/2562 SB295A

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   10 ปี 20,000.00 - 3.05 17 พ.ย. 17 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   17/05/2562 06/09/2562 SB245A

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   5 ปี 20,000.00 - 2.50 17 พ.ย. 17 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   17/12/2561 29/03/2562 SB25NA(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   7 ปี 1 เดือน 5,000.00 - 3.00 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   17/12/2561 29/03/2562 SB21NA(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   3 ปี 1 เดือน 5,000.00 - 2.46 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   16/11/2561 29/03/2562 SB21NA(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

   3 ปี 1 เดือน 15,000.00 - 2.46 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   16/11/2561 29/03/2562 SB25NA(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

   7 ปี 1 เดือน 15,000.00 - 3.00 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   19/10/2561 29/03/2562 SB21NA

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   3 ปี 1 เดือน 15,000.00 - 2.46 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   19/10/2561 29/03/2562 SB25NA

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   7 ปี 1 เดือน 15,000.00 - 3.00 19 พ.ค. 19 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   14/08/2561 10/09/2561 SB285A(3)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

   10 ปี 25,000.00 - 3.00 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   14/08/2561 10/09/2561 SB235A(3)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

   5 ปี 25,000.00 - 2.15 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   16/07/2561 10/09/2561 SB285A(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   10 ปี 5,000.00 - 3.00 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   16/07/2561 10/09/2561 SB235A(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   5 ปี 5,000.00 - 2.15 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   13/06/2561 10/09/2561 SB285A(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

   10 ปี 3,000.00 - 3.00 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   13/06/2561 10/09/2561 SB235A(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

   5 ปี 3,000.00 - 2.15 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   10/05/2561 10/09/2561 SB285A

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   10 ปี 30,000.00 - 3.00 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   10/05/2561 10/09/2561 SB235A

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   5 ปี 30,000.00 - 2.15 10 พ.ย. 10 พ.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   15/02/2561 30/03/2561 SB24NA(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   7 ปี 5,000.00 - 2.45 27 พ.ค. 27 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   15/02/2561 30/03/2561 SB20NA(2)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   3 ปี 5,000.00 - 1.85 27 พ.ค. 27 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   15/01/2561 30/03/2561 SB24NA(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

   7 ปี 3,000.00 - 2.45 27 พ.ค. 27 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   15/01/2561 30/03/2561 SB20NA(1)

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

   3 ปี 3,000.00 - 1.85 27 พ.ค. 27 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ