พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   ระบบคำนวณพันธบัตรออมทรัพย์

   หมายเหตุ

   • การคำนวณดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน
   • ดอกเบี้ยที่ปรากฏจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (สำหรับบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยในแต่ละงวด)

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล