พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   ระบบคำนวณพันธบัตรออมทรัพย์

   หมายเหตุ

   • การคำนวณดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน
   • ดอกเบี้ยที่ปรากฏจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (สำหรับบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยในแต่ละงวด)

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล