พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. และรุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   • อายุพันธบัตร

    รุ่นอายุ 3 ปี รุ่นอายุ 7 ปี 

   • อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
    ร้อยละ 2.30 ต่อปี

    รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
    เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

    พันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่าย

    รุ่นอายุ 3 ปี (บุคคลธรรมดา) อัตราดอกเบี้ยคงที่
    ร้อยละ 2.30 ต่อปี

    รุ่นอายุ 7 ปี (บุคคลธรรมดา) อัตราดอกเบี้ยคงที่
    เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

    รุ่นอายุ 10 ปี (นิติบุคคล) อัตราดอกเบี้ยคงที่
    เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วงเงินจำหน่ายรวม

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    15,000 ล้านบาท 
    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    45,000 ล้านบาท 
    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่จำหน่ายทั่วไป

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) และรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA) จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2565

     

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) และรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) จองซื้อระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 

    รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565  

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วงเงินซื้อ ข้ันต่ำ-ขั้นสูง

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 20,000,000 บาท

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    กลุ่มที่ 1 วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

    กลุ่มที่ 2 ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงและจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย 

     (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.
    - พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
    - พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ธันวาคม 2572

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
    - พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี  (SB25DB) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2568
    - พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี  (SB29DB) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2572
    - พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ธันวาคม 2575

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่จ่ายดอกเบี้ย

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    จ่าายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 7 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    (บุคคลธรรมดา) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน / 

    (นิติบุคคล) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วิธีจัดจำหน่าย

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    จำหน่ายผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

   • การชำระเงิน

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    ชำระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ต สบม. กำหนด 

     

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เคาน์เตอร์ธนาคาร

   • การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/เงินต้น และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตร

    ติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย ที่ทำรายการซื้อ

   • การเสียภาษี

    จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม.

    •ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากรโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)(บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

    •ผู้ซื้อสามารถดูและดาวน์โหลดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่าน วอลเล็ต สบม.

    •ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 20 ยกเว้นให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

    จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)

     

   • การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไปกรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี โดยไม่ต้องนำใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตร ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

   ประเภทธุรกรรม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
   (ต่อรายการไม่รวม VAT)
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่คิด VAT) ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
   (ต่อรายการ รวม VAT)

   กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)

   (1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

   65 บาท

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   200 บาท

   (2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

   10 บาท

   10 บาท/รายการ

   - กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท

   - กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท

   (3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (4) การโอนกรรมสิทธิ์

   -

   -

   - กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   - กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท

   (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)

   (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)

   (8) การขออายัดพันธบัตร

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (9) การขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์หลังปิดสมุดทะเบียน 

   ·กรณีแก้ไขผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก  ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   ·กรณีแก้ไขไม่ผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก  100 บาท (ไม่คิด VAT)

    

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   กรณีมีใบตราสาร (Scrip)

   การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   -

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล