พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   • อายุพันธบัตร

    รุ่นอายุ 5 ปี รุ่นอายุ 10 ปี 

   • อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

    พันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่าย

    รุ่นอายุ 5 ปี (บุคคลธรรมดา) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
    เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี

    รุ่นอายุ 10 ปี (บุคคลธรรมดา) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
    เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี

    รุ่นอายุ 10 ปี (นิติบุคคล) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
    เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วงเงินจำหน่ายรวม

    21,000 ล้านบาท 

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่จำหน่ายทั่วไป

    รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) จองซื้อระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 

    รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565  

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

    ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SBST276B SBST326B และ SBST326C) ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 เป็นผู้ไม่มีสิทธิซื้อ 

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วงเงินซื้อ ข้ันต่ำ-ขั้นสูง

      วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท จำกัดวงเงินจองซื้อขั้นสูงกลุ่มที่ 1  (ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565) ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ราย 
    สำหรับกลุ่มที่ 2 ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย 

     (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

    บุคคลธรรมดา
    รุ่นอายุ 5 ปี 
    15 มิถุนายน 2570

    รุ่นอายุ 10 ปี 
    15 มิถุนายน 2575 

    นิติบุคคล
    รุ่นอายุ 10 ปี 
    20 มิถุนายน 2575

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่จ่ายดอกเบี้ย

    (บุคคลธรรมดา) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม  ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน / 

    (นิติบุคคล) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม  ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วิธีจัดจำหน่าย

    จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

   • การชำระเงิน

    ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เคาน์เตอร์ธนาคาร

   • การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/เงินต้น และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตร

    ติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย ที่ทำรายการซื้อ

   • การเสียภาษี

      ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)

     

   • การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไปกรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี โดยไม่ต้องนำใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตร ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

   ประเภทธุรกรรม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
   (ต่อรายการไม่รวม VAT)
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่คิด VAT) ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
   (ต่อรายการ รวม VAT)

   กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)

   (1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

   65 บาท

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   200 บาท

   (2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

   10 บาท

   10 บาท/รายการ

   - กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท

   - กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท

   (3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (4) การโอนกรรมสิทธิ์

   -

   -

   - กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   - กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท

   (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)

   (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)

   (8) การขออายัดพันธบัตร

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้

   100 บาท (ไม่คิด VAT)

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   กรณีมีใบตราสาร (Scrip)

   การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   -

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล