พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม.
   ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   • อายุพันธบัตร

    3 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

   • อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

    รุ่นอายุ 5 ปี (SBST255A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี

   • วงเงินจำหน่ายรวม

    200 ล้านบาท

   • วันที่จำหน่ายทั่วไป

    24 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2563 

   • ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

   • วงเงินซื้อ ข้ันต่ำ-ขั้นสูง

    วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) – จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 500,000 บาท (500,000 หน่วย)

   • วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

    - พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

     

   • วันที่จ่ายดอกเบี้ย

    24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน
    โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

     

   • วิธีจัดจำหน่าย

    จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

   • การชำระเงิน
    ชำระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกำหนด
   • การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/เงินต้น และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตร

    สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ ที่ วอลเล็ต สบม.

    (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามาถแก้ไขได้)

   • การเสียภาษี

      ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%) 

      ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ จนกว่าธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดผ่านวอลเล็ต สบม. หรือทางอินเทอร์เน็ตกรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้) 

   • การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน 

   • การทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร

    · ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่ การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน การโอนกรรมสิทธิ์
    และการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และไม่สามารถ
    ทำธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน
    เพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

     

    ·  การทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียมการออกใบค้ำประกัน 500 บาท

    รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฎในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น ไม่สามารถนำไปรวมกับพันธบัตรอื่น ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตร ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

   ประเภทธุรกรรม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
   (ต่อรายการไม่รวม VAT)
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่คิด VAT) ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
   (ต่อรายการ รวม VAT)

   การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม

   500 บาท/ฉบับ