พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   • อายุพันธบัตร

    รุ่นอายุ 3 ปี

   • อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

    อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

    ปีที่ 1   ร้อยละ 1.60 ต่อปี

    ปีที่  ร้อยละ 1.80 ต่อปี

    ปีที่ 3   ร้อยละ 2.30 ต่อปี

    (เฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี)

   • วงเงินจำหน่ายรวม

    30,000 ล้านบาท 

   • วันที่จำหน่ายทั่วไป

    17 – 31 มกราคม 2565

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

   • วงเงินซื้อ ข้ันต่ำ-ขั้นสูง

    วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงในช่วงที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2565) ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย  สำหรับช่วงที่ 3 ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

    (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในรู้ก่อนซื้อและหนังสือชี้ชวน)

   • วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

    17 มกราคม 2568

   • วันที่จ่ายดอกเบี้ย

    จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน 

   • วิธีจัดจำหน่าย

    จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

   • การชำระเงิน

    ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เคาน์เตอร์ธนาคาร

   • การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/เงินต้น และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตร

    ติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย ที่ทำรายการซื้อ

   • การเสียภาษี

      ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)ิ

   • การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

    นาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร 

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตร ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

   ประเภทธุรกรรม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
   (ต่อรายการไม่รวม VAT)
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่คิด VAT) ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
   (ต่อรายการ รวม VAT)

   กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)

   (1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

   65 บาท

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   200 บาท

   (2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

   10 บาท

   10 บาท/รายการ

   - กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท

   - กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท

   (3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (4) การโอนกรรมสิทธิ์

   -

   -

   - กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   - กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท

   (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)

   (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   -

   คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)

   (8) การขออายัดพันธบัตร

   -

   -

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   (9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้

   100 บาท (ไม่คิด VAT)

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   กรณีมีใบตราสาร (Scrip)

   การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

   -

   บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ

   นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

   -

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล