พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

      • Counter

      *** 

      กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินส่วนเกินภายใน 3 วันทำการโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย