หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน

   ไม่พบข้อมูล

   ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 ถึง 2567 เม.ย. 2567 มี.ค. 2567 ก.พ. 2567 ม.ค. 2567 ธ.ค. 2566 พ.ย. 2566 ต.ค. 2566 ก.ย. 2566
   1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 10,141,015.29 10,087,188.39 9,907,022.19 9,834,969.94 9,726,709.15 9,780,061.01 9,779,797.23 9,779,786.75
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 9,336,785.29 9,299,504.89 9,090,138.69 9,123,251.44 9,060,990.65 9,047,562.51 9,047,298.73 9,047,288.25
   หนี้ต่างประเทศ 101,360.63 102,346.92 101,906.18 111,757.60 115,308.39 115,031.98 115,895.98 117,171.59
   เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 55,048.42 55,590.90 55,507.69 65,410.48 66,201.46 66,425.50 66,571.74 67,128.59
   เงินกู้ให้กู้ต่อ 46,312.21 46,756.02 46,398.49 46,347.12 49,106.93 48,606.48 49,324.24 50,043.00
   หนี้ในประเทศ 9,235,424.66 9,197,157.97 8,988,232.51 9,011,493.84 8,945,682.26 8,932,530.53 8,931,402.75 8,930,116.66
   เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 7,155,773.90 7,121,243.90 6,916,643.90 6,943,058.90 6,880,893.90 6,869,486.54 6,872,486.54 6,872,486.54
   พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96
   เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   เงินกู้ให้กู้ต่อ 365,852.86 362,116.17 357,790.71 354,637.04 350,990.46 349,246.09 344,318.31 343,032.22
   เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
   เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
   เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00
   1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 590,869.00 591,322.50 620,522.50 620,522.50 620,522.50 625,422.50 625,422.50 625,422.50
   FIDF 1 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00
   FIDF 3 325,542.00 325,995.50 355,195.50 355,195.50 355,195.50 360,095.50 360,095.50 360,095.50
   1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 213,361.00 196,361.00 196,361.00 91,196.00 45,196.00 107,076.00 107,076.00 107,076.00
   หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 142,361.00 125,361.00 125,361.00 45,196.00 45,196.00 107,076.00 107,076.00 107,076.00
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   FIDF 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   FIDF 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 1,068,105.74 1,072,821.61 1,082,136.88 1,075,725.77 1,073,853.66 1,076,508.49 1,079,735.23 1,076,922.26
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 498,501.31 497,975.09 496,386.26 493,790.80 492,336.01 501,583.86 498,844.51 495,174.62
   หนี้ต่างประเทศ 27,841.38 28,196.69 28,884.43 28,884.40 29,338.89 29,768.30 29,803.14 30,164.57
   หนี้ในประเทศ 470,659.93 469,778.40 467,501.83 464,906.40 462,997.12 471,815.56 469,041.37 465,010.05
   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 569,604.43 574,846.52 585,750.62 581,934.97 581,517.65 574,924.63 580,890.72 581,747.64
   หนี้ต่างประเทศ 10,936.85 10,762.68 10,605.23 10,457.88 10,103.32 10,315.18 10,624.97 10,789.24
   หนี้ในประเทศ 558,667.58 564,083.84 575,145.39 571,477.09 571,414.33 564,609.45 570,265.75 570,958.40
   3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 202,267.20 202,269.17 199,268.69 199,267.91 202,267.50 203,271.11 204,270.91 213,508.27
   3.1 หนี้ต่างประเทศ 53.72 53.19 52.71 51.93 51.52 55.13 54.93 55.65
   3.2 หนี้ในประเทศ 202,213.48 202,215.98 199,215.98 199,215.98 202,215.98 203,215.98 204,215.98 213,452.62
   4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 112,312.72 111,874.82 86,614.00 81,625.95 81,746.76 71,757.68 61,624.71 61,416.92
   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 105,333.00 105,333.00 80,000.00 75,000.00 75,000.00 65,000.00 55,000.00 55,000.00
   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,979.72 6,541.82 6,614.00 6,625.95 6,746.76 6,757.68 6,624.71 6,416.92
   รวม 11,523,700.95 11,474,153.99 11,275,041.76 11,191,589.57 11,084,577.07 11,131,598.29 11,125,428.08 11,131,634.20
   Debt : GDP (%) 63.78 63.37 62.68 62.33 61.85 62.22 62.30 62.44
   ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 18,067,676.30 18,020,013.00 17,987,354.67 17,954,696.33 17,922,038.00 17,890,639.33 17,859,240.67 17,827,842.00
   อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 37.22 36.63 36.10 35.60 34.39 35.11 36.16 36.72
   หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ
   ณ เดือน ก.ย. ปี 2566 ถึง เม.ย. ปี 2567
   1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
   หนี้ต่างประเทศ
   เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
   เงินกู้ให้กู้ต่อ
   หนี้ในประเทศ
   เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้
   พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน
   เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ
   เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
   เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย
   เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ
   เงินกู้ให้กู้ต่อ
   เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL
   เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
   1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
   FIDF 1
   FIDF 3
   1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
   หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563
   เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564
   หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
   FIDF 1
   FIDF 3
   หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
   หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
   2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2)
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
   หนี้ต่างประเทศ
   หนี้ในประเทศ
   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน
   หนี้ต่างประเทศ
   หนี้ในประเทศ
   3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2)
   3.1 หนี้ต่างประเทศ
   3.2 หนี้ในประเทศ
   4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน
   5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2)
   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน
   รวม
   Debt : GDP (%)
   ประมาณการ GDP (ล้านบาท)
   อัตราแลกเปลี่ยน (บาท)
   เม.ย. 2567 มี.ค. 2567 ก.พ. 2567 ม.ค. 2567 ธ.ค. 2566 พ.ย. 2566 ต.ค. 2566 ก.ย. 2566
   10,141,015.29 10,087,188.39 9,907,022.19 9,834,969.94 9,726,709.15 9,780,061.01 9,779,797.23 9,779,786.75
   9,336,785.29 9,299,504.89 9,090,138.69 9,123,251.44 9,060,990.65 9,047,562.51 9,047,298.73 9,047,288.25
   101,360.63 102,346.92 101,906.18 111,757.60 115,308.39 115,031.98 115,895.98 117,171.59
   55,048.42 55,590.90 55,507.69 65,410.48 66,201.46 66,425.50 66,571.74 67,128.59
   46,312.21 46,756.02 46,398.49 46,347.12 49,106.93 48,606.48 49,324.24 50,043.00
   9,235,424.66 9,197,157.97 8,988,232.51 9,011,493.84 8,945,682.26 8,932,530.53 8,931,402.75 8,930,116.66
   7,155,773.90 7,121,243.90 6,916,643.90 6,943,058.90 6,880,893.90 6,869,486.54 6,872,486.54 6,872,486.54
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00 355,256.00
   858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94 858,421.94
   432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96 432,209.96
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   365,852.86 362,116.17 357,790.71 354,637.04 350,990.46 349,246.09 344,318.31 343,032.22
   15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
   52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00 52,910.00
   590,869.00 591,322.50 620,522.50 620,522.50 620,522.50 625,422.50 625,422.50 625,422.50
   265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00 265,327.00
   325,542.00 325,995.50 355,195.50 355,195.50 355,195.50 360,095.50 360,095.50 360,095.50
   213,361.00 196,361.00 196,361.00 91,196.00 45,196.00 107,076.00 107,076.00 107,076.00
   142,361.00 125,361.00 125,361.00 45,196.00 45,196.00 107,076.00 107,076.00 107,076.00
   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   1,068,105.74 1,072,821.61 1,082,136.88 1,075,725.77 1,073,853.66 1,076,508.49 1,079,735.23 1,076,922.26
   498,501.31 497,975.09 496,386.26 493,790.80 492,336.01 501,583.86 498,844.51 495,174.62
   27,841.38 28,196.69 28,884.43 28,884.40 29,338.89 29,768.30 29,803.14 30,164.57
   470,659.93 469,778.40 467,501.83 464,906.40 462,997.12 471,815.56 469,041.37 465,010.05
   569,604.43 574,846.52 585,750.62 581,934.97 581,517.65 574,924.63 580,890.72 581,747.64
   10,936.85 10,762.68 10,605.23 10,457.88 10,103.32 10,315.18 10,624.97 10,789.24
   558,667.58 564,083.84 575,145.39 571,477.09 571,414.33 564,609.45 570,265.75 570,958.40
   202,267.20 202,269.17 199,268.69 199,267.91 202,267.50 203,271.11 204,270.91 213,508.27
   53.72 53.19 52.71 51.93 51.52 55.13 54.93 55.65
   202,213.48 202,215.98 199,215.98 199,215.98 202,215.98 203,215.98 204,215.98 213,452.62
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   112,312.72 111,874.82 86,614.00 81,625.95 81,746.76 71,757.68 61,624.71 61,416.92
   105,333.00 105,333.00 80,000.00 75,000.00 75,000.00 65,000.00 55,000.00 55,000.00
   6,979.72 6,541.82 6,614.00 6,625.95 6,746.76 6,757.68 6,624.71 6,416.92
   11,523,700.95 11,474,153.99 11,275,041.76 11,191,589.57 11,084,577.07 11,131,598.29 11,125,428.08 11,131,634.20
   63.78 63.37 62.68 62.33 61.85 62.22 62.30 62.44
   18,067,676.30 18,020,013.00 17,987,354.67 17,954,696.33 17,922,038.00 17,890,639.33 17,859,240.67 17,827,842.00
   37.22 36.63 36.10 35.60 34.39 35.11 36.16 36.72
   หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล