หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ในประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 ก.พ. 2563
   1. หนี้ในประเทศ 4,916,653.74
   1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4,257,982.97
   1.2 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน 0.00
   1.3 เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 0.00
   1.4 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 379,472.00
   1.5 เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย 0.00
   1.6 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 0.00
   1.7 เงินกู้ให้กู้ต่อ 207,625.87
   1.8 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 17,583.34
   1.9 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL 815.64
   1.10 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,173.92
   รวม 4,916,653.74
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2563
   1. หนี้ในประเทศ
   1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
   1.2 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน
   1.3 เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ
   1.4 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
   1.5 เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย
   1.6 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ
   1.7 เงินกู้ให้กู้ต่อ
   1.8 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   1.9 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL
   1.10 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
   รวม
   ก.พ. 2563
   4,916,653.74
   4,257,982.97
   0.00
   0.00
   379,472.00
   0.00
   0.00
   207,625.87
   17,583.34
   815.64
   53,173.92
   4,916,653.74
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520

   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205