หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ในประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 มี.ค. 2567
   1. หนี้ในประเทศ 9,393,518.97
   1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 7,246,604.90
   1.2 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน 0.00
   1.3 เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 0.00
   1.4 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 371,256.00
   1.5 เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 888,421.94
   1.6 เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 457,209.96
   1.7 เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย 0.00
   1.8 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 0.00
   1.9 เงินกู้ให้กู้ต่อ 362,116.17
   1.10 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 15,000.00
   1.11 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL 0.00
   1.12 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,910.00
   รวม 9,393,518.97
   หมายเหตุ
   ณ เดือน มี.ค. ถึง มี.ค. ปี 2567
   1. หนี้ในประเทศ
   1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
   1.2 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน
   1.3 เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ
   1.4 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
   1.5 เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563
   1.6 เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
   1.7 เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย
   1.8 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ
   1.9 เงินกู้ให้กู้ต่อ
   1.10 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   1.11 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL
   1.12 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
   รวม
   มี.ค. 2567
   9,393,518.97
   7,246,604.90
   0.00
   0.00
   371,256.00
   888,421.94
   457,209.96
   0.00
   0.00
   362,116.17
   15,000.00
   0.00
   52,910.00
   9,393,518.97
   หมายเหตุ
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล