หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานรัฐ - ข้อมูลไม่ค้ำประกัน

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 มี.ค. 2567
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00
   2. หนื้หน่วยงานของรัฐ 6,541.82
   2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO) 0.00
   2.2 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) 3,781.11
   2.3 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF) 685.16
   2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP) 0.00
   2.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) 20.69
   2.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS) 1,363.75
   2.7 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (OTEP) 691.11
   2.8 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (OFFO) 0.00
   รวม 6,541.82
   หมายเหตุ
   ณ เดือน มี.ค. ถึง มี.ค. ปี 2567
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน
   2. หนื้หน่วยงานของรัฐ
   2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO)
   2.2 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)
   2.3 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF)
   2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP)
   2.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU)
   2.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS)
   2.7 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (OTEP)
   2.8 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (OFFO)
   รวม
   มี.ค. 2567
   0.00
   0.00
   6,541.82
   0.00
   3,781.11
   685.16
   0.00
   20.69
   1,363.75
   691.11
   0.00
   6,541.82
   หมายเหตุ
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล