หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - ภาระหนี้ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 ธ.ค. 2562
   1. ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 71,968.80
   1.1 ต้นเงิน 11,993.06
   1.2 ดอกเบี้ย 59,975.74
   1.3 ค่าธรรมเนียม 0.00
   1.4 ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ 0.00
   2. ในประเทศ 71,387.26
   2.1 ต้นเงิน 11,492.71
   2.2 ดอกเบี้ย 59,894.55
   2.3 ค่าธรรมเนียม 0.00
   3. ต่างประเทศ 581.54
   3.1 ต้นเงิน 500.35
   3.2 ดอกเบี้ย 81.19
   3.3 ค่าธรรมเนียม 0.00
   หมายเหตุ
   ณ เดือน ธ.ค. ถึง ธ.ค. ปี 2562
   1. ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง
   1.1 ต้นเงิน
   1.2 ดอกเบี้ย
   1.3 ค่าธรรมเนียม
   1.4 ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ
   2. ในประเทศ
   2.1 ต้นเงิน
   2.2 ดอกเบี้ย
   2.3 ค่าธรรมเนียม
   3. ต่างประเทศ
   3.1 ต้นเงิน
   3.2 ดอกเบี้ย
   3.3 ค่าธรรมเนียม
   ธ.ค. 2562
   71,968.80
   11,993.06
   59,975.74
   0.00
   0.00
   71,387.26
   11,492.71
   59,894.55
   0.00
   581.54
   500.35
   81.19
   0.00
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   นางสาวจุฑารัตน์ ผดุงวิทย์ เศรษฐกรชำนาญการ เบอร์โทร 02-265-8050 ต่อ 5609