หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - ภาระหนี้ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 มี.ค. 2567
   รวมภาระหนี้ 10,429.39
   ต้นเงิน 0.00
   ดอกเบี้ย 10,429.39
   ค่าธรรมเนียม 0.00
   ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ 0.00
   1. ในประเทศ 0.00
   1.1 ต้นเงิน 0.00
   1.2 ดอกเบี้ย 10,429.39
   1.3 ค่าธรรมเนียม 0.00
   2. ต่างประเทศ 0.00
   2.1 ต้นเงิน 0.00
   2.2 ดอกเบี้ย 0.00
   2.3 ค่าธรรมเนียม 0.00
   หมายเหตุ
   ณ เดือน มี.ค. ถึง มี.ค. ปี 2567
   รวมภาระหนี้
   ต้นเงิน
   ดอกเบี้ย
   ค่าธรรมเนียม
   ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ
   1. ในประเทศ
   1.1 ต้นเงิน
   1.2 ดอกเบี้ย
   1.3 ค่าธรรมเนียม
   2. ต่างประเทศ
   2.1 ต้นเงิน
   2.2 ดอกเบี้ย
   2.3 ค่าธรรมเนียม
   มี.ค. 2567
   10,429.39
   0.00
   10,429.39
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   10,429.39
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   หมายเหตุ
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวปาลิตา ศริพันธุ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ เบอร์โทร 02-265-8050 ต่อ 5606

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล