หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ ณ เดือน

   ไม่พบข้อมูล

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน มกราคม ปี 2566 หนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาว รวม
   หนี้ของรัฐบาล 1,155,719.12 8,228,452.81 9,384,171.93
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 128,210.51 917,662.10 1,045,872.61
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) 43,666.14 182,907.71 226,573.85
   หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 640.00 35,624.65 36,264.65
   รวม 1,328,235.77 9,364,647.27 10,692,883.04
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล