หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ ณ เดือน

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 หนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาว รวม
   หนี้ของรัฐบาล 327,264.59 5,476,820.36 5,804,084.95
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 142,182.18 745,983.15 888,165.33
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) 70,471.98 256,577.64 327,049.62
   หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 1,194.45 7,417.53 8,611.98
   รวม 541,113.20 6,486,798.68 7,027,911.88

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520