แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

      ภาพรวมของผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ

        (หน่วย : ล้านบาท)