ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   01/09/2565 01/09/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 6 ปี 3,000.00 19/09/2565 19/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2565 30/08/2565 PEA333A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 10 ปี 6 เดือน 2,400.00 20/09/2565 20/03/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2565 30/08/2565 PEA429A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 20 ปี 3,600.00 20/09/2565 20/09/2585 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/08/2565 18/08/2565 NHA348A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 12 ปี 2,000.00 29/08/2565 29/08/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/08/2565 18/08/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 6 ปี 3,100.00 01/09/2565 01/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   04/08/2565 04/08/2565 PWA328A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,800.00 22/08/2565 22/08/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/08/2565 02/08/2565 SRT298B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 7 ปี 6,000.00 22/08/2565 22/08/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/07/2565 21/07/2565 SRT348A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 12 ปี 2,600.00 09/08/2565 09/08/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/06/2565 16/06/2565 SRT376A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 15 ปี 4,000.00 22/06/2565 22/06/2580 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   07/06/2565 07/06/2565 PEA326A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 6,000.00 29/06/2565 29/06/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   26/05/2565 26/05/2565 SRT356A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 13 ปี 4,000.00 01/06/2565 01/06/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/05/2565 12/05/2565 SRT315A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 9 ปี 6,000.00 20/05/2565 20/05/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   10/05/2565 10/05/2565 EGAT326A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 7,300.00 09/06/2565 09/06/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   31/03/2565 31/03/2565 SRT374A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 15 ปี 4,100.00 11/04/2565 11/04/2580 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   24/03/2565 24/03/2565 NHA314A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 9 ปี 1,000.00 11/04/2565 11/04/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/03/2565 01/03/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 20 ปี 4,500.00 31/03/2565 - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/02/2565 17/02/2565 SRT322A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 5,000.00 23/02/2565 23/02/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,100.00 01/03/2565 01/03/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 12 ปี 2,100.00 01/03/2565 01/03/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 20 ปี 4,500.00 01/03/2565 01/03/2585 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   27/01/2565 27/01/2565 SRT282B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 6 ปี 5,000.00 02/02/2565 02/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/11/2564 30/11/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 5 ปี 1,400.00 20/12/2564 20/12/2569 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/11/2564 30/11/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 3 ปี 1,400.00 20/12/2564 20/12/2567 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/11/2564 25/11/2564 SRT276B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 5 ปี 6 เดือน 4,000.00 01/12/2564 01/06/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/10/2564 14/10/2564 SRT254B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 3 ปี 6 เดือน 2,158.06 20/10/2564 20/04/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/10/2564 12/10/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 12 ปี 3,000.00 30/11/2564 30/11/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2564 12/10/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 5 ปี 5,000.00 30/11/2564 30/11/2570 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2564 12/10/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 20 ปี 5,000.00 30/11/2564 30/11/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   16/09/2564 16/09/2564 NHA279A

   พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 6 ปี 2,100.00 23/09/2564 23/09/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/09/2564 09/09/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 7 ปี 6 เดือน 5,000.00 20/09/2564 20/09/2564 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/09/2564 09/09/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 15 ปี 3,600.00 20/09/2564 20/09/2579 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   19/08/2564 19/08/2564

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 10 ปี 1,450.00 02/09/2564 02/09/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 20 ปี 3,900.00 27/08/2564 27/08/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 20 ปี 4,000.00 27/08/2564 27/08/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 5 ปี 3,000.00 27/08/2564 27/08/2569 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/07/2564 13/07/2564 -

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 10 ปี 1,000.00 29/07/2564 - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/07/2564 13/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 15 ปี 6 เดือน 9,000.00 29/07/2564 - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   08/07/2564 08/07/2564 SRT347A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 13 ปี 3,800.00 19/07/2564 19/07/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   10/06/2564 10/06/2564 SRT346A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 13 ปี 2,000.00 16/06/2564 16/06/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/06/2564 01/06/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 20 ปี 5,000.00 25/06/2564 25/06/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/06/2564 01/06/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,000.00 25/06/2564 25/06/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/05/2564 18/05/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 10 ปี 4,200.00 07/06/2564 07/06/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2564 18/05/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 20 ปี 7,050.00 07/06/2564 07/06/2584 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/05/2564 13/05/2564 SRT265A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 5 ปี 2,000.00 19/05/2564 19/05/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/03/2564 11/03/2564 SRT283B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 7 ปี 2,980.00 17/03/2564 17/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,190.00 26/03/2564 26/03/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 7 ปี 6,000.00 29/03/2564 29/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 5 ปี 5,000.00 26/03/2564 26/03/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   25/02/2564 25/02/2564 NHA283A

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 7 ปี 3,000.00 10/03/2564 10/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/02/2564 11/02/2564 SRT332A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 12 ปี 5,000.00 17/02/2564 17/02/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/01/2564 28/01/2564 SRT282A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 7 ปี 4,300.00 03/02/2564 03/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล