ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   25/11/2564 25/11/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 5 ปี 6 เดือน 4,000.00 01/12/2564 01/06/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/10/2564 14/10/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 3 ปี 6 เดือน 2,158.06 20/10/2564 20/04/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/10/2564 12/10/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 7 ปี 5,000.00 - - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2564 12/10/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 20 ปี 8,000.00 - - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   16/09/2564 16/09/2564 NHA279A

   พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 6 ปี 2,100.00 23/09/2564 23/09/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/09/2564 09/09/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 7 ปี 6 เดือน 5,000.00 20/09/2564 20/09/2564 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/09/2564 09/09/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 15 ปี 3,600.00 20/09/2564 20/09/2579 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   19/08/2564 19/08/2564

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 10 ปี 1,450.00 02/09/2564 02/09/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 20 ปี 3,900.00 - - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 20 ปี 4,000.00 - - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2564 20/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 5 ปี 3,000.00 - - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/07/2564 13/07/2564 -

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 10 ปี 1,000.00 29/07/2564 - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/07/2564 13/07/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 15 ปี 6 เดือน 9,000.00 29/07/2564 - กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   08/07/2564 08/07/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 13 ปี 3,800.00 19/07/2564 19/07/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   10/06/2564 10/06/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 13 ปี 2,000.00 16/06/2564 16/06/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/06/2564 01/06/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 20 ปี 5,000.00 25/06/2564 25/06/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/06/2564 01/06/2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,000.00 25/06/2564 25/06/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/05/2564 18/05/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 10 ปี 4,200.00 07/06/2564 07/06/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2564 18/05/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 20 ปี 7,050.00 07/06/2564 07/06/2584 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/05/2564 13/05/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 5 ปี 2,000.00 19/05/2564 19/05/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/03/2564 11/03/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 7 ปี 2,980.00 17/03/2564 17/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 5 ปี 5,000.00 26/03/2564 26/03/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,190.00 26/03/2564 26/03/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/03/2564 02/03/2564

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 7 ปี 6,000.00 29/03/2564 29/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   25/02/2564 25/02/2564 NHA283A

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 7 ปี 3,000.00 10/03/2564 10/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/02/2564 11/02/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 12 ปี 5,000.00 17/02/2564 17/02/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/01/2564 28/01/2564

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 7 ปี 4,300.00 03/02/2564 03/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/12/2563 15/12/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 12 ปี 4,300.00 29/12/2563 29/12/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/12/2563 15/12/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 15 ปี 6,000.00 29/12/2563 29/12/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   24/11/2563 24/11/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 20 ปี 4,000.00 19/01/2564 19/01/2584 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2563 12/10/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 12 ปี 5,000.00 28/10/2563 28/10/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2563 12/10/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 20 ปี 9,000.00 28/10/2563 28/10/2583 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/10/2563 12/10/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 7 ปี 1,000.00 28/10/2563 28/10/2570 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/09/2563 17/09/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 10 ปี 2,890.00 24/09/2563 24/09/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   17/09/2563 17/09/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 5 ปี 2,000.00 25/09/2563 25/09/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/09/2563 15/09/2563 ์NHA259A

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 5 ปี 1,000.00 23/09/2563 23/09/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/09/2563 15/09/2563 NHA309A

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ปี 2,800.00 23/09/2563 23/09/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/09/2563 15/09/2563 NHA359A

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 15 ปี 3,000.00 23/09/2563 23/09/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/08/2563 13/08/2563

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 5 ปี 900.00 26/08/2563 26/08/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/08/2563 13/08/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 10 ปี 3 เดือน 3,000.00 27/08/2563 27/11/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/08/2563 13/08/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 15 ปี 3 เดือน 5,000.00 27/08/2563 27/11/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/07/2563 11/08/2563 BAAC308A

   พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,500.00 19/08/2563 19/08/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/07/2563 11/08/2563 BAAC258A

   พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 5 ปี 4,500.00 19/08/2563 19/08/2563 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   21/07/2563 21/07/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 12 ปี 6,300.00 10/08/2563 10/08/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/07/2563 16/07/2563

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 3 10 ปี 5,000.00 05/08/2563 05/08/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/07/2563 09/07/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 15 ปี 6 เดือน 12,000.00 31/07/2563 31/01/2579 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/07/2563 09/07/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 5 ปี 4 เดือน 3,000.00 31/07/2563 30/11/2568 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/06/2563 18/06/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 7 ปี 4,000.00 24/06/2563 24/06/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/06/2563 11/06/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 10 ปี 5,100.00 17/06/2563 17/06/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   19/05/2563 19/05/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 15 ปี 4,000.00 29/05/2563 29/05/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   19/05/2563 19/05/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,000.00 29/05/2563 29/05/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   14/05/2563 14/05/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 5 ปี 3,800.00 26/05/2563 26/05/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/04/2563 07/05/2563 GGLB245A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 4 ปี 5,500.00 14/05/2563 14/05/2567 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   19/03/2563 19/03/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 15 ปี 4,000.00 25/03/2563 25/03/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   05/03/2563 05/03/2563

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 5 ปี 4,800.00 26/03/2563 26/03/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/02/2563 20/02/2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,000.00 26/02/2563 26/02/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/02/2563 20/02/2563

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 15 ปี 4,000.00 03/03/2563 03/03/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล