ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   25/05/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   183 27/05/2563 25/11/2563 30,000.00
   11/05/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   183 13/05/2563 11/11/2563 30,000.00
   27/04/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   364 - 28/04/2564 2 10,000.00
   20/04/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   364 - 21/04/2564 1 10,000.00