ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   04/12/2562 PN22D19A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   1095 - 19/12/2565 1,956.81  
   05/04/2562 TB19408A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   365 10/04/2562 08/04/2563 1/364/62 20,000.00  
   01/04/2562 TB20401A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   364 03/04/2562 01/04/2563 (F1)1/364/62 10,000.00  
   11/02/2562 TB19814A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   182 13/02/2562 14/08/2562 (F3)1/182/62 10,000.00  
   19/11/2561 TB19N20A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   365 21/11/2561 20/11/2562 (F3)1/364/62 10,000.00  
   24/09/2561

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 26/09/2561 25/09/2562 4/364/61 10,000.00  
   17/09/2561

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 19/09/2561 18/09/2562 3/364/61 15,000.00  
   10/09/2561 TB19911A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   364 12/09/2561 11/09/2562 (F1)3/364/61 15,732.00  
   03/09/2561 TB19904A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 05/09/2561 04/09/2562 2/364/61 15,000.00  
   27/08/2561 TB19828A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 29/08/2561 28/08/2562 1/364/61 15,000.00  
   06/08/2561 TB19206A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

   182 08/08/2561 06/02/2562 (F3)2/182/61 10,000.00  
   02/04/2561 TB19403A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 04/04/2561 03/04/2562 (F1)2/364/61 15,000.00  
   26/03/2561 TB19327A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   364 28/03/2561 27/03/2562 (F1)1/364/61 15,000.00  
   29/01/2561 TB18801A

   การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   182 31/01/2561 01/08/2561 (F3)1/182/61 10,000.00