ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL วัตถุประสงค์การกู้เงิน อายุ วันครบกำหนด วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   23/12/2563 TL24D30A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ปี 23/12/2563 30,000.00  
   03/12/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 4 ปี 03/12/2563 5,905.00  
   03/12/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร 4 ปี 03/12/2563 3,772.00  
   12/11/2563

   การกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ประจำปีงบประมาณ 2564

   เพื่อรองรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ปี 12/11/2563 150.00  
   05/11/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4 ปี 05/11/2563 13,000.00  
   05/11/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 4 ปี 05/11/2563 5,000.00  
   03/09/2563 TL24917A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 4 ปี 03/09/2563 1,000.00  
   14/07/2563 TL22724A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ปี 14/07/2563 30,000.00  
   23/04/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11

   กู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 ปี - 800.00