ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL วัตถุประสงค์การกู้เงิน อายุ วันครบกำหนด วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   03/09/2563 TL24917A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 4 ปี 03/09/2563 1,000.00  
   14/07/2563 TL22724A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ปี 14/07/2563 30,000.00  
   23/04/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11

   กู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 ปี - 800.00  
   12/11/2562 TL21N25A

   การกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

   เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้น 2 ปี 12/11/2562 800.00  
   14/05/2562 TL21N29A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2 ปี 6 เดือน 14/05/2562 833.00  
   26/03/2562 TL22409A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 2

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 3 ปี 26/03/2562 10,000.00  
   12/03/2562 TL22321A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 1

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 3 ปี 12/03/2562 5,122.00  
   07/03/2562 TL21319A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2 ปี 07/03/2562 970.00  
   31/01/2562 TL22214A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 3 ปี 31/01/2562 3,949.00  
   15/01/2562 TL21724A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร 2 ปี 6 เดือน 15/01/2562 9,220.00