ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL วัตถุประสงค์การกู้เงิน อายุ วันครบกำหนด วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   18/11/2564 TL25NA

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 4 ปี 18/11/2564 10,800.00  
   23/09/2564 TL23830A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 1 ปี 11 เดือน 23/09/2564 40,603.16  
   29/07/2564 TL248A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 3 ปี 29/07/2564 5,400.00  
   15/07/2564 TL24723A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 3 ปี 15/07/2564 5,000.00  
   08/07/2564 TL23722A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 ปี 08/07/2564 40,000.00  
   29/06/2564

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 2 ปี 29/06/2564 2,542.64  
   29/04/2564 TL23711A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 ปี 2 เดือน 29/04/2564 30,000.00  
   04/03/2564

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 3 ปี 04/03/2564 183.98 -
   28/01/2564 TL10224A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) 3 ปี 28/01/2564 8,100.00  
   28/01/2564 TL24303A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) 3 ปี 28/01/2564 8,250.00  
   23/12/2563 TL24D30A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ปี 23/12/2563 30,000.00  
   03/12/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 4 ปี 03/12/2563 5,905.00  
   03/12/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร 4 ปี 03/12/2563 3,772.00  
   12/11/2563

   การกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ประจำปีงบประมาณ 2564

   เพื่อรองรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ปี 12/11/2563 150.00  
   05/11/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4 ปี 05/11/2563 13,000.00  
   05/11/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 4 ปี 05/11/2563 5,000.00  
   03/09/2563 TL24917A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 4 ปี 03/09/2563 1,000.00  
   14/07/2563 TL22724A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ปี 14/07/2563 30,000.00  
   23/04/2563

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11

   กู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 ปี - 800.00  

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล