Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
   Filing date SYMBOL Purpose of the loan Age Maturity Date Amount
   (Million Baht)
   Prospectus
   23/03/2023 TL274A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 4 ปี 23/03/2023 1,280.00  
   16/03/2023 TL2743A

   เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 4 ปี 16/03/2023 1,360.00  
   02/02/2023 TL273A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 4 ปี 02/02/2023 3,800.00  
   02/02/2023 TL262A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 4 ปี 02/02/2023 9,000.00  
   26/01/2023 TL227A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 4 ปี 26/01/2023 1,000.00  
   08/12/2022 TL127A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 4 ปี 08/12/2022 1,600.00  
   10/11/2022 TL261A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 4 ปี 10/11/2022 15,600.00  
   22/09/2022 TL24830A

   การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   เพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม 1 ปี 11 เดือน 22/09/2022 20,000.00  
   23/06/2022 TL267A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 25655 ครั้งที่ 6

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 4 ปี 23/06/2022 5,300.00  
   09/06/2022 TL265A

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 25655 ครั้งที่ 2

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 4 ปี 09/06/2022 10,800.00  
   02/06/2022 TL267A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5

   เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 4 ปี 02/06/2022 4,520.00  
   05/05/2022

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 4 ปี 05/05/2022 2,760.00  
   21/04/2022

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - จิระ 4 ปี 21/04/2022 2,600.00  
   14/03/2022

   เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   4 ปี 14/03/2022 4,323.00  

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล