Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
     Date sold SYMBOL Age Amount
   (Million Baht)
   Year Coupon rate (%) Interest Payment Date Prospectus
   Start End
   18/03/2024 19/03/2024 SB343C

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 5,000.00 - 3.00 18 ก.ย. 18 มี.ค.  SB Prospectus  Short Prospectus
   11/03/2024 13/03/2024 SB293B

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   5 ปี 25,000.00 - 3.00 14 มิ.ย. 14 ก.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   11/03/2024 13/03/2024 SB343B

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 25,000.00 - 3.40 14 มิ.ย. 14 ก.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   06/03/2024 19/03/2024 SB343A

   พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 10,000.00 - 3.40 6 มิ.ย. 6 ก.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   06/03/2024 19/03/2024 SB293A

   พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   5 ปี 10,000.00 - 3.00 6 มิ.ย. 6 ก.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   22/05/2023 23/05/2023 SB335A

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   10 ปี 5,000.00 - 2.60 22 พ.ค. 22 พ.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   15/05/2023 17/05/2023 SB305B

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   7 ปี 25,000.00 - 2.70 18 ส.ค. 18 พ.ย.  SB Prospectus  Short Prospectus
   10/05/2023 23/05/2023 SB305A

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   7 ปี 10,000.00 - 2.70 10 พ.ค. 10 ส.ค.  SB Prospectus  Short Prospectus

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล