Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
   Filing date SYMBOL Age Date of loan withdrawal Maturity Date
   Amount
   (Million Baht)
   Prospectus
   30/03/2023 PN23D20A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 8 เดือน 20/04/2023 20/12/2023 40,000.00  
   30/03/2023 PN27424A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   4 ปี 24/04/2023 24/04/2023 2,700.00  
   16/03/2023 PN27410A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่4

   4 ปี 10/04/2023 10/04/2027 1,274.99  
   23/02/2023 PN23519A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 2 เดือน 13/03/2023 19/05/2023 25,000.00  
   16/02/2023 PN23927A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 7 เดือน 27/02/2023 27/09/2023 17,800.00  
   09/02/2023 PN2703A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1

   4 ปี 13/03/2023 13/03/2027 3,305.00  
   09/02/2023 PN2703B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 2

   4 ปี 17/03/2023 17/03/2027 8,000.00  
   09/02/2023 PN243A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   1 ปี 09/03/2023 09/03/2024 1,665.00  
   01/02/2023 PN27213A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 13/02/2023 13/02/2027 9,369.21  
   12/01/2023 PN23323A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 2 เดือน 23/01/2023 23/03/2023 16,000.00  
   12/01/2023 PN27123A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 23/01/2023 23/01/2027 2,900.00  
   12/01/2023 PN26120A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 20/01/2023 20/01/2023 1,139.45  
   05/01/2023 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 6 เดือน 13/03/2023 05/10/2023 40,000.00  
   21/12/2022 PN23524A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 5 เดือน 28/12/2022 24/05/2023 4,724.00  
   08/12/2022 PN24D19A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   2 ปี 19/12/2022 19/12/2024 25,000.00  
   01/12/2022 PN26D19A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   4 ปี 19/12/2022 19/12/2026 24,589.00  
   24/11/2022 PN23D13A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   1 ปี 13/12/2022 13/12/2023 4,722.00  
   24/11/2022 PN25D19A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   3 ปี 19/12/2022 19/12/2025 1,956.81  
   24/11/2022 PN270116A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่าวมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

   4 ปี 16/01/2023 16/01/2023 1,800.00  
   24/11/2022 PN270116B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

   4 ปี 16/01/2023 16/01/2023 1,600.00  
   24/11/2022 PN270116C

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร

   4 ปี 16/01/2023 16/01/2023 4,400.00  
   15/11/2022 PN26D6A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 06/12/2022 06/12/2026 6,500.00  
   03/11/2022 PN23925A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 10 เดือน 25/11/2022 25/09/2023 30,000.00  
   27/10/2022 PN26N08A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   4 ปี 08/11/2022 08/11/2026 26,000.00  
   05/10/2022 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี - - 40,000.00  
   05/10/2022 PN26O17A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 17/10/2022 17/10/2026 30,000.00  
   22/09/2022 PN26830A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   3 ปี 11 เดือน 30/09/2022 30/08/2026 29,401.30  
   25/08/2022 PN26909A

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 09/09/2022 09/09/2026 3,000.00  
   25/08/2022 PN26915A

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 15/09/2022 15/09/2026 696.17  
   18/08/2022 PN26825A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   4 ปี 25/08/2022 25/08/2026 25,000.00  
   04/08/2022 PN2609A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 74

   4 ปี 02/09/2022 02/09/2026 854.08  
   21/07/2022 PN2608A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   4 ปี 09/08/2022 09/08/2026 2,458.04  
   30/06/2022 PN23720A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   1 ปี 20/07/2022 20/07/2023 1,225.68  
   23/06/2022 PN2606A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   4 ปี 25/07/2022 25/07/2026 2,195.00  
   23/06/2022 PN26430A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   3 ปี 10 เดือน 30/06/2022 30/06/2026 14,000.00  
   16/06/2022 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   0 ปี 6 เดือน - - 40,000.00  
   26/05/2022 PN25617A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   3 ปี 17/06/2022 17/06/2025 25,450.00  
   19/05/2022 PN26526A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   4 ปี 26/05/2022 26/05/2026 6,600.00  
   19/05/2022 PN22N17A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   0 ปี 5 เดือน 17/06/2022 17/11/2022 33,868.00  
   19/05/2022 PN26623A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 23/06/2022 23/06/2026 625.00  
   10/05/2022 PN23518A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   1 ปี 18/05/2022 18/05/2023 20,090.00  
   21/04/2022 PN22N09A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   0 ปี 6 เดือน 09/05/2022 09/11/2022 5,132.89  
   31/03/2022 PN22920A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 5 เดือน 20/04/2022 20/09/2022 30,000.00  
   24/03/2022 PN26131A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   3 ปี 10 เดือน 31/03/2022 31/01/2026 30,000.00  
   17/03/2022 PN2291A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   0 ปี 5 เดือน 01/04/2022 01/09/2022 10,000.00  
   17/03/2022 PN22N30A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 8 เดือน 30/03/2022 30/11/2022 4,220.00  
   10/03/2022 PN22411A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   4 ปี 11/04/2022 11/04/2026 958.09  
   10/03/2022 PN22411A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   4 ปี 11/04/2022 11/04/2026 4,700,000.00  
   24/02/2022 PN22909A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน 09/03/2022 09/09/2022 15,000.00  
   24/02/2022 PN22309A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 09/03/2022 09/03/2026 4,200.00  
   24/02/2022 PN26308A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 08/03/2022 08/03/2026 682.00  
   10/02/2022 PN25O22A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   3 ปี 8 เดือน 22/02/2022 22/10/2025 40,000.00  
   27/01/2022 PN26214A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   4 ปี 14/02/2022 14/02/2026 3,949.00  
   13/01/2022 PN26120A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   4 ปี 20/01/2022 20/01/2026 25,000.00  
   06/01/2022 PN24201

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   2 ปี 20/12/2021 20/01/2024 1,279.11  

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล