Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
   Auction Date SYMBOL Time to Maturity Amount
   (Million Baht)
   Issued Date Maturity Date Prospectus Guarantee
   27/06/2022 GGLB24DA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 2)

   2 ปี 5 เดือน 6,500.00 29/06/2022 01/12/2024 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/02/2022 GGLB24DA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1)

   2 ปี 9 เดือน 3,500.00 23/02/2022 01/12/2024 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/02/2022 GGLB26OA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 1)

   4 ปี 8 เดือน 2,500.00 23/02/2022 28/10/2026 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   29/11/2021 GGLB24DA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   3 ปี 5,000.00 01/12/2021 01/12/2024 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/09/2021 MEA269B

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   5 ปี 4,000.00 22/09/2021 22/09/2026 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   31/05/2021 EGAT273A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   5 ปี 9 เดือน 5,000.00 02/06/2021 02/03/2027 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   24/05/2021 GGLB245A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 3)

   3 ปี 11,000.00 27/05/2021 14/05/2024 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   26/04/2021 GGLB26OA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   5 ปี 6 เดือน 9,000.00 28/04/2021 28/10/2026 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   29/03/2021 GGLB28NA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1)

   7 ปี 7 เดือน 10,000.00 31/03/2021 04/11/2028 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/02/2021 PEA262A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   5 ปี 5,000.00 24/02/2021 24/02/2026 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/01/2021 GGLB245A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 2)

   3 ปี 4 เดือน 10,000.00 27/01/2021 17/05/2024 กระทรวงการคลังค้ำประกัน

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล