Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
   Auction Date SYMBOL Tenor Issued Date Maturity Date Period Amount
   (Million Baht)
   Prospectus
   10/04/2023 (DM)14/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   182 12/04/2023 11/10/2023 (DM)14/182/66 40,000.00
   27/02/2023 (DM)11/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   182 01/03/2023 30/08/2023 (DM)11/182/66 40,000.00
   30/01/2023 TB23802A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   182 01/02/2023 02/08/2023 (DM)9/182/66 40,000.00
   30/12/2022 TB23705A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   182 04/01/2023 05/07/2023 (DM)7/182/66 40,000.00
   02/12/2022 TB23607A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   182 07/11/2022 07/06/2023 (DM)5/182/66 40,000.00
   07/11/2022 TB23510A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   182 09/11/2022 10/05/2023 (DM)3/182/66 40,000.00
   10/10/2022 TB23412A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   182 12/10/2022 12/04/2023 (DM)1/182/66 40,000.00
   12/09/2022 TB23315A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12

   182 14/09/2022 15/03/2023 (DM)25/182/65 40,000.00
   01/08/2022 TB23201A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11

   182 03/08/2022 01/02/2023 (DM)22/182/65 40,000.00
   04/07/2022 TB23104A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

   182 06/07/2022 04/01/2023 (DM)20/182/65 40,000.00
   06/06/2022 TB22D07A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   182 08/06/2022 07/12/2022 (DM)18/182/65 40,000.00
   09/05/2022 TB22N09A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   182 11/05/2022 09/11/2022 (DM)16/182/65 40,000.00
   25/04/2022 TB22026A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   182 27/04/2022 26/10/2022 (DM)15/182/65 40,000.00
   25/04/2022 TB23426A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   364 27/04/2022 26/04/2023 (DM)2/364/65 10,000.00
   18/04/2022 TB23419A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 47

   364 20/04/2022 19/04/2023 (DM)1/364/65 10,000.00
   08/04/2022 TB22012A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   183 12/04/2022 12/10/2022 (DM)14/183/65 40,000.00
   28/03/2022 TB22928A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   182 30/03/2022 28/09/2022 (DM)13/182/65 40,000.00 -
   14/03/2022 TB22914A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   182 16/03/2022 14/09/2022 (DM)12/182/65 40,000.00
   28/02/2022 TB22831A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   182 02/03/2022 31/08/2022 (DM)11/182/65 40,000.00
   14/02/2022 TB22817A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   181 17/02/2022 17/08/2022 (DM)10/181/65 40,000.00
   31/01/2022 TB22720A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   182 02/02/2022 03/08/2022 (DM)9/182/65 40,000.00
   17/01/2022 TB22706A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   182 19/01/2022 20/07/2022 (DM)8/182/65 40,000.00

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล