ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   25/01/2564 GGLB245A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 2)

   3 ปี 4 เดือน 10,000.00 27/01/2564 17/05/2567 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/11/2563 GGLB245A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 1)

   3 ปี 6 เดือน 8,000.00 04/11/2563 14/05/2567 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/11/2563 GGLB28NA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   8 ปี 4,500.00 04/11/2563 04/11/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   29/06/2563 EGAT357A

   EGAT357A

   15 ปี 4,000.00 01/07/2563 01/07/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   27/01/2563 GGLB251A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   5 ปี 8,000.00 29/01/2563 29/01/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   27/01/2563 GGLB301A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   10 ปี 5,500.00 29/01/2563 29/01/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน