ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   29/06/2563 EGAT357A

   EGAT357A

   15 ปี 4,000.00 01/07/2563 01/07/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   27/01/2563 GGLB251A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   5 ปี 8,000.00 29/01/2563 29/01/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   27/01/2563 GGLB301A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   10 ปี 5,500.00 29/01/2563 29/01/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/10/2562 SME26OA

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   7 ปี 6,000.00 16/10/2562 16/10/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   23/09/2562 PEA349A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

   15 ปี 4,000.00 25/09/2562 25/09/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   16/09/2562 EGAT253B

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   5 ปี 6 เดือน 4,000.00 18/09/2562 18/03/2568 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   16/09/2562 EGAT299A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   10 ปี 4,000.00 18/09/2562 18/09/2572 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/09/2562 SME252A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (Re-open ครั้งที่ 1)

   5 ปี 5 เดือน 4,000.00 04/09/2562 19/02/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/07/2562 SME231A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1)

   3 ปี 6 เดือน 3,000.00 24/07/2562 29/01/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   24/06/2562 EGAT303A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

   10 ปี 9 เดือน 4,000.00 26/06/2562 26/03/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/06/2562 SME252A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   5 ปี 8 เดือน 5,000.00 19/06/2562 19/02/2568 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   27/05/2562 SME231A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   3 ปี 8 เดือน 3,000.00 29/05/2562 29/01/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/05/2562 GGLB235A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 3)

   4 ปี 1 เดือน 5,000.00 15/05/2562 31/05/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   29/04/2562 GGLB262A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (Re-open ครั้งที่ 4)

   6 ปี 10 เดือน 5,000.00 02/05/2562 24/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน