ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL อายุ วันที่เบิกเงินกู้ วันครบกำหนด
   วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   14/09/2566 PN270926A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 26/09/2566 26/09/2570 35,000.00  
   04/08/2566 PN23N16A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   0 ปี 3 เดือน 16/08/2566 16/11/2566 30,000.00  
   20/07/2566 PN26810A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   3 ปี 10/08/2566 10/08/2569 5,000.00  
   06/07/2566 PN27720A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   4 ปี 20/07/2566 20/07/2570 1,063.40  
   15/06/2566 PN23810A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 2 เดือน 23/06/2566 10/08/2566 625.00  
   06/06/2566 PN27620A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   4 ปี 20/06/2566 20/06/2570 2,550.00  
   01/06/2566 PN25616A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

   2 ปี 16/06/2566 16/06/2568 20,000.00  
   01/06/2566 PN27616B

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 16/06/2566 16/06/2570 14,823.00  
   25/05/2566 PN27616A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   4 ปี 16/06/2566 16/06/2570 4,626.00  
   25/04/2566 PN26510A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   3 ปี 10/05/2566 10/05/2569 10,000.00  
   12/04/2566 PN275A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 15/05/2566 15/05/2570 800.00  
   30/03/2566 PN23D20A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 8 เดือน 20/04/2566 20/12/2566 40,000.00  
   30/03/2566 PN27424A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   4 ปี 24/04/2566 24/04/2566 2,700.00  
   16/03/2566 PN27410A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่4

   4 ปี 10/04/2566 10/04/2570 1,274.99  
   23/02/2566 PN23519A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 2 เดือน 13/03/2566 19/05/2566 25,000.00  
   16/02/2566 PN23927A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 7 เดือน 27/02/2566 27/09/2566 17,800.00  
   09/02/2566 PN2703A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1

   4 ปี 13/03/2566 13/03/2570 3,305.00  
   09/02/2566 PN2703B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 2

   4 ปี 17/03/2566 17/03/2570 8,000.00  
   09/02/2566 PN243A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   1 ปี 09/03/2566 09/03/2567 1,665.00  
   01/02/2566 PN27213A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 13/02/2566 13/02/2570 9,369.21  
   12/01/2566 PN23323A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 2 เดือน 23/01/2566 23/03/2566 16,000.00  
   12/01/2566 PN27123A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 23/01/2566 23/01/2570 2,900.00  
   12/01/2566 PN26120A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 20/01/2566 20/01/2569 1,139.45  
   05/01/2566 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 6 เดือน 13/03/2566 05/10/2566 40,000.00  
   21/12/2565 PN23524A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 5 เดือน 28/12/2565 24/05/2566 4,724.00  
   08/12/2565 PN24D19A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   2 ปี 19/12/2565 19/12/2567 25,000.00  
   01/12/2565 PN26D19A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   4 ปี 19/12/2565 19/12/2569 24,589.00  
   24/11/2565 PN23D13A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   1 ปี 13/12/2565 13/12/2566 4,722.00  
   24/11/2565 PN25D19A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   3 ปี 19/12/2565 19/12/2568 1,956.81  
   24/11/2565 PN270116A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่าวมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

   4 ปี 16/01/2566 16/01/2566 1,800.00  
   24/11/2565 PN270116B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

   4 ปี 16/01/2566 16/01/2566 1,600.00  
   24/11/2565 PN270116C

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร

   4 ปี 16/01/2566 16/01/2566 4,400.00  
   15/11/2565 PN26D6A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 06/12/2565 06/12/2569 6,500.00  
   03/11/2565 PN23925A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 10 เดือน 25/11/2565 25/09/2566 30,000.00  
   27/10/2565 PN26N08A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   4 ปี 08/11/2565 08/11/2569 26,000.00  
   05/10/2565 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี - - 40,000.00  
   05/10/2565 PN26O17A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 17/10/2565 17/10/2569 30,000.00  
   22/09/2565 PN26830A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   3 ปี 11 เดือน 30/09/2565 30/08/2569 29,401.30  
   25/08/2565 PN26909A

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 09/09/2565 09/09/2569 3,000.00  
   25/08/2565 PN26915A

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 15/09/2565 15/09/2569 696.17  
   18/08/2565 PN26825A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   4 ปี 25/08/2565 25/08/2569 25,000.00  
   04/08/2565 PN2609A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 74

   4 ปี 02/09/2565 02/09/2569 854.08  
   21/07/2565 PN2608A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   4 ปี 09/08/2565 09/08/2569 2,458.04  
   30/06/2565 PN23720A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   1 ปี 20/07/2565 20/07/2566 1,225.68  
   23/06/2565 PN2606A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   4 ปี 25/07/2565 25/07/2569 2,195.00  
   23/06/2565 PN26430A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   3 ปี 10 เดือน 30/06/2565 30/06/2569 14,000.00  
   16/06/2565 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   0 ปี 6 เดือน - - 40,000.00  
   26/05/2565 PN25617A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   3 ปี 17/06/2565 17/06/2568 25,450.00  
   19/05/2565 PN26526A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   4 ปี 26/05/2565 26/05/2569 6,600.00  
   19/05/2565 PN22N17A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   0 ปี 5 เดือน 17/06/2565 17/11/2565 33,868.00  
   19/05/2565 PN26623A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 23/06/2565 23/06/2569 625.00  
   10/05/2565 PN23518A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   1 ปี 18/05/2565 18/05/2566 20,090.00  
   21/04/2565 PN22N09A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   0 ปี 6 เดือน 09/05/2565 09/11/2565 5,132.89  
   31/03/2565 PN22920A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 5 เดือน 20/04/2565 20/09/2565 30,000.00  
   24/03/2565 PN26131A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   3 ปี 10 เดือน 31/03/2565 31/01/2569 30,000.00  
   17/03/2565 PN2291A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   0 ปี 5 เดือน 01/04/2565 01/09/2565 10,000.00  
   17/03/2565 PN22N30A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 8 เดือน 30/03/2565 30/11/2565 4,220.00  
   10/03/2565 PN22411A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   4 ปี 11/04/2565 11/04/2569 958.09  
   10/03/2565 PN22411A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   4 ปี 11/04/2565 11/04/2569 4,700.00  
   24/02/2565 PN22909A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน 09/03/2565 09/09/2565 15,000.00  
   24/02/2565 PN22309A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 09/03/2565 09/03/2569 4,200.00  
   24/02/2565 PN26308A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 08/03/2565 08/03/2569 682.00  
   10/02/2565 PN25O22A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   3 ปี 8 เดือน 22/02/2565 22/10/2568 40,000.00  
   27/01/2565 PN26214A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   4 ปี 14/02/2565 14/02/2569 3,949.00  
   13/01/2565 PN26120A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   4 ปี 20/01/2565 20/01/2569 25,000.00  
   06/01/2565 PN24201

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   2 ปี 20/12/2564 20/01/2567 1,279.11  

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล