ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL อายุ วันที่เบิกเงินกู้ วันครบกำหนด
   วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   02/12/2564 PN251217A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 17/12/2564 17/12/2568 4,737.07  
   02/12/2564 PN22817A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 8 เดือน 17/12/2564 17/08/2565 35,090.51  
   02/12/2564 PN22823A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 8 เดือน 23/12/2564 23/08/2565 625.00  
   25/11/2564 PN25D13A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   4 ปี 13/12/2564 13/12/2568 1,090.00  
   25/11/2564 PN25717A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   3 ปี 7 เดือน 17/12/2564 17/07/2568 260.00  
   25/11/2564 PN22917A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   0 ปี 9 เดือน 17/12/2564 17/09/2565 15,000.00  
   18/11/2564 PN23825A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 (อายุ 1 ปี 9 เดือน)

   1 ปี 9 เดือน 25/11/2564 25/08/2566 35,000.00  
   18/11/2564 PN23825A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 (อายุ 1 ปี 9 เดือน)

   1 ปี 9 เดือน 25/11/2564 25/08/2566 35,000.00  
   18/11/2564 PN25N25A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 (อายุ 4 ปี)

   4 ปี 25/11/2564 25/11/2568 35,000.00  
   16/11/2564 PN23N25A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   2 ปี 25/11/2564 25/11/2566 800.00  
   11/11/2564 PN22819A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 9 เดือน 19/11/2564 19/08/2565 14,736.44  
   11/11/2564 PN22519A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 6 เดือน 19/11/2564 19/05/2565 28,000.00  
   04/11/2564 PN25N11A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 11/11/2564 11/11/2568 50,000.00  
   20/10/2564 PN25O29A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   4 ปี 29/10/2564 29/10/2568 5,000.00  
   14/10/2564 PN22825A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   0 ปี 10 เดือน 25/10/2564 25/08/2565 10,000.00  
   07/10/2564 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน - - 40,000.00  
   16/09/2564 PN25227A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   3 ปี 5 เดือน 27/09/2564 27/02/2568 26,182.00  
   15/09/2564 PN23922A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   2 ปี 22/09/2564 22/09/2566 20,357.69  
   08/09/2564 PN25914A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   4 ปี 14/09/2564 14/09/2568 49,058.97  
   26/08/2564 PN25903A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   4 ปี 03/09/2564 03/09/2568 7,400.00  
   26/08/2564 PN2592A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   4 ปี 02/09/2564 02/09/2568 9,372.76  
   18/08/2564 PN23227A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   1 ปี 6 เดือน 27/08/2564 27/02/2566 30,000.00  
   18/08/2564 PN24824A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   3 ปี 24/08/2564 24/08/2567 35,376.93  
   05/08/2564 PN25308A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

   4 ปี 30/08/2564 30/08/2568 3,500.00  
   29/07/2564 PN25811A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 11/08/2564 11/08/2568 30,000.00  
   01/07/2564 PN25714A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 14/07/2564 14/07/2568 29,700.00  
   01/07/2564 PN25622A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   4 ปี 22/07/2564 22/07/2568 1,600.00  
   01/07/2564 PN25727A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   4 ปี 27/07/2564 27/07/2568 6,769.00  
   01/07/2564 PN25715A

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   4 ปี 15/07/2564 15/07/2568 11,800.00  
   24/06/2564 PN2549A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   3 ปี 9 เดือน 09/07/2564 09/04/2568 3,500.00  
   24/06/2564 PN24O30A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   3 ปี 4 เดือน 30/06/2564 30/10/2567 35,000.00  
   17/06/2564 PN221A

   การออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0.5 ปี - 05/01/2565 40,000.00  
   10/06/2564 PN23NA

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   2 ปี 5 เดือน 24/06/2564 24/11/2566 20,000.00  
   04/06/2564 PN23418A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   1 ปี 10 เดือน 18/06/2564 18/04/2566 30,000.00  
   27/05/2564 PN245A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   2 ปี 11 เดือน 14/06/2564 14/05/2567 13,800.00  
   27/05/2564 PN24514A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)

   2 ปี 11 เดือน 14/06/2564 14/05/2567 13,800.00  
   19/05/2564 PN22N25A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   1 ปี 6 เดือน 25/05/2564 25/11/2565 30,000.00  
   19/05/2564 PN25N25A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   4 ปี 25/05/2564 25/05/2568 30,000.00  
   13/05/2564 PN25531A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   4 ปี 31/05/2564 31/05/2568 4,500.00  
   29/04/2564 PN2564/3

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   3 ปี 12/05/2564 12/05/2567 14,321.00  
   22/04/2564 PN245A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   3 ปี 10/05/2564 10/05/2567 253.00  
   22/04/2564 PN25513A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2)

   4 ปี 13/05/2564 13/05/2568 30,000.00  
   22/04/2564 PN22729A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   1 ปี 3 เดือน 29/04/2564 29/07/2565 30,000.00  
   08/04/2564 PN25429A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)

   4 ปี 29/04/2564 29/04/2568 35,000.00  
   25/03/2564 PN2179A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 3 เดือน 09/04/2564 09/07/2564 36,000.00  
   25/03/2564 PN2549A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 09/04/2564 09/04/2568 4,000.00  
   16/03/2564 PN21630A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 3 เดือน 31/03/2564 30/06/2564 25,000.00  
   16/03/2564 PN21D31A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 9 เดือน 31/03/2564 31/12/2564 7,604.76  
   16/03/2564 PN24331A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   3 ปี 31/03/2564 31/03/2567 17,448.50  
   04/03/2564 PN24D22A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   3 ปี 9 เดือน 22/03/2564 22/12/2567 465.43  
   04/03/2564 PN15325A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   4 ปี 15/03/2564 15/03/2568 15,584.22  
   04/02/2564 PN21817A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 6 เดือน 17/02/2564 17/08/2564 20,000.00  
   26/01/2564 PN2293A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 1 ปี 7 เดือน

   1 ปี 7 เดือน 03/02/2564 03/09/2565 80,000.00  
   26/01/2564 PN2423A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 3 ปี

   3 ปี 03/02/2564 03/02/2567 80,000.00  
   26/01/2564 PN2523A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 4 ปี

   4 ปี 03/02/2564 03/02/2568 80,000.00  
   24/12/2563 PN21418A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 3 เดือน 18/01/2564 18/04/2564 2,000.00  
   23/12/2563 PN25118A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 18/01/2564 18/01/2568 20,000.00  
   17/12/2563 PN24324A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   3 ปี 3 เดือน 24/12/2563 24/03/2567 30,000.00  
   03/12/2563 PN22915A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   1 ปี 9 เดือน 15/12/2563 15/09/2565 50,000.00  
   26/11/2563 PN21609A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 3)

   0 ปี 6 เดือน 09/12/2563 09/06/2564 30,000.00  
   18/11/2563 PN24N30A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 30/11/2563 30/11/2567 20,000.00  
   12/11/2563 PN215B

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   12/11/2563 PN21525A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   12/11/2563 PN24N27A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 27/11/2563 27/11/2567 4,861.08  
   12/11/2563 PN21525A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 6 เดือน 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   29/10/2563 PN21NA

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 11/11/2563 11/05/2564 30,000.00  
   29/10/2563 PN21511A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 6 เดือน 11/11/2563 11/05/2564 30,000.00  
   28/09/2563 PN22330A

   การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   1 ปี 6 เดือน 30/09/2563 30/03/2565 4,220.00  
   25/08/2563 PN2498A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 08/09/2563 08/09/2567 2,559.00  
   25/08/2563 PN2498B

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 11 เดือน 15/09/2563 08/09/2567 3,700.00  
   11/06/2563 PN23625A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 25/06/2563 25/06/2566 3,173.92  
   28/05/2563 PN2462A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 02/06/2563 02/06/2567 50,000.00  
   05/05/2563 PN21512A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   1 ปี 12/05/2563 12/05/2564 50,000.00  
   29/04/2563 PN2455A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   4 ปี 05/05/2563 05/05/2567 70,000.00  
   26/03/2563 PN23427A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   3 ปี 27/04/2563 27/04/2566 420.00  
   19/03/2563 PN22401A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   2 ปี 01/04/2563 01/04/2565 10,000.00  
   19/03/2563 PN23410A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมารณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

   3 ปี 10/04/2563 10/04/2566 1,274.99  
   20/02/2563 PN2239A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   2 ปี 09/03/2563 09/03/2565 25,000.00  

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล