ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL อายุ วันที่เบิกเงินกู้ วันครบกำหนด
   วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   24/12/2563 PN21418A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 3 เดือน 18/01/2564 18/04/2564 2,000.00  
   23/12/2563 PN25118A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 18/01/2564 18/01/2568 20,000.00  
   17/12/2563 PN24324A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   3 ปี 3 เดือน 24/12/2563 24/03/2567 30,000.00  
   03/12/2563 PN22915A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   1 ปี 9 เดือน 14/12/2563 15/09/2565 50,000.00  
   26/11/2563 PN21609A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 3)

   0 ปี 6 เดือน 09/12/2563 09/06/2564 30,000.00  
   18/11/2563 PN24N30A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 30/11/2563 30/11/2567 20,000.00  
   12/11/2563 PN215B

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   12/11/2563 PN21525A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   12/11/2563 PN24N27A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 27/11/2563 27/11/2567 4,861.08  
   12/11/2563 PN21525A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 6 เดือน 25/11/2563 25/05/2564 30,000.00  
   29/10/2563 PN21NA

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 11/11/2563 11/05/2564 30,000.00  
   29/10/2563 PN21511A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 6 เดือน 11/11/2563 11/05/2564 30,000.00  
   25/08/2563 PN2498A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 08/09/2563 08/09/2567 2,559.00  
   25/08/2563 PN2498B

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 11 เดือน 15/09/2563 08/09/2567 3,700.00  
   11/06/2563 PN23625A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 25/06/2563 25/06/2566 3,173.92  
   28/05/2563 PN2462A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 02/06/2563 02/06/2567 50,000.00  
   05/05/2563 PN21512A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   1 ปี 12/05/2563 12/05/2564 50,000.00  
   29/04/2563 PN2455A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   4 ปี 05/05/2563 05/05/2567 70,000.00  
   26/03/2563 PN23427A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   3 ปี 27/04/2563 27/04/2566 420.00  
   19/03/2563 PN22401A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   2 ปี 01/04/2563 01/04/2565 10,000.00  
   19/03/2563 PN23410A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมารณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

   3 ปี 10/04/2563 10/04/2566 1,274.99  
   20/02/2563 PN2239A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   2 ปี 09/03/2563 09/03/2565 25,000.00