ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL อายุ วันที่เบิกเงินกู้ วันครบกำหนด
   วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   25/08/2563 PN2498A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 08/09/2563 08/09/2567 2,559.00  
   25/08/2563 PN2498B

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 11 เดือน 15/09/2563 08/09/2567 3,700.00  
   11/06/2563 PN23625A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 25/06/2563 25/06/2566 3,173.92  
   28/05/2563 PN2462A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   4 ปี 02/06/2563 02/06/2567 50,000.00  
   05/05/2563 PN21512A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   1 ปี 12/05/2563 12/05/2564 50,000.00  
   29/04/2563 PN2455A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   4 ปี 05/05/2563 05/05/2567 70,000.00  
   26/03/2563 PN23427A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   3 ปี 27/04/2563 27/04/2566 420.00  
   19/03/2563 PN22401A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   2 ปี 01/04/2563 01/04/2565 10,000.00  
   19/03/2563 PN23410A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในปีงบประมารณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

   3 ปี 10/04/2563 10/04/2566 1,274.99  
   20/02/2563 PN2239A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   2 ปี 09/03/2563 09/03/2565 25,000.00  
   19/12/2562 PN23108A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   3 ปี 08/01/2563 08/01/2566 1,995.56  
   19/12/2562 PN23115A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   3 ปี 15/01/2563 15/01/2566 1,800.00  
   19/12/2562 PN23115B

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   3 ปี 15/01/2563 15/01/2566 1,600.00  
   19/12/2562 PN23115C

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   3 ปี 15/01/2563 15/01/2566 4,400.00  
   29/08/2562 PN22911A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   3 ปี 11/09/2562 11/09/2565 15,732.00  
   25/07/2562 PN19913A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   0 ปี 1 เดือน 13/08/2562 13/09/2562 20,000.00  
   25/07/2562 PN19914A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5

   0 ปี 1 เดือน 14/08/2562 14/09/2562 10,000.00  
   25/07/2562 PN22813A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   3 ปี 13/08/2562 13/08/2565 1,900.00  
   04/07/2562 PN21722

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   2 ปี 22/07/2562 22/07/2564 3,503.65  
   23/05/2562 PN21613A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   2 ปี 13/06/2562 13/06/2564 34,842.00  
   11/04/2562 PN19526A

   การกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1 เดือน 26/04/2562 26/05/2562 868.32  
   14/03/2562 PN19427A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 1 เดือน 27/03/2562 27/04/2562 10,000.00  
   14/03/2562 PN19727A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 4 เดือน 27/03/2562 27/07/2562 5,000.00  
   14/03/2562 PN19803A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 3)

   0 ปี 4 เดือน 03/04/2562 03/08/2562 15,000.00  
   21/02/2562 PN22308A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   3 ปี 08/03/2562 08/03/2565 7,682.00  
   21/02/2562 PN19408A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 1 เดือน 08/03/2562 08/04/2562 20,000.00  
   21/02/2562 PN19608A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 3 เดือน 08/03/2562 08/06/2562 25,000.00  
   21/02/2562 PN22308A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   3 ปี 08/03/2562 08/03/2565 2,000.00  
   17/01/2562 PN19306A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1 เดือน 06/02/2562 06/03/2562 10,000.00  
   04/01/2562 PN19214A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1 เดือน 14/01/2562 14/02/2562 20,000.00  
   04/01/2562 PN21N19A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   2.85 ปี 14/01/2562 19/11/2564 28,000.00