เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    


   นางแพตริเซีย มงคลวนิช
   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท M.A.(Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
   • ปริญญาโท LL.M.(Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
   ประวัติการทำงาน
   • 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2561 – 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   • 2560 – 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) / รองอธิบดีกรมสรรพากร
   • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
   ความรู้ความชำนาญ
   • ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ
    • การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับการวางแผนการบริหารหนี้สาธารณะ การก่อหนี้ การค้ำประกันและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ผ่านการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดและพลวัติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
    • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ/แผนงานให้ประสบผลสำเร็จ
   • ด้านภาษีอากร ภาษีระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน และการธนาคาร
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
   • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
   • กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
   • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


   นางแพตริเซีย มงคลวนิช
   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท M.A.(Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
   • ปริญญาโท LL.M.(Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
   ประวัติการทำงาน
   • 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2561 – 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   • 2560 – 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) / รองอธิบดีกรมสรรพากร
   • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
   ความรู้ความชำนาญ
   • ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ
    • การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับการวางแผนการบริหารหนี้สาธารณะ การก่อหนี้ การค้ำประกันและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ผ่านการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดและพลวัติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
    • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ/แผนงานให้ประสบผลสำเร็จ
   • ด้านภาษีอากร ภาษีระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน และการธนาคาร
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
   • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
   • กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
   • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

    

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล