เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    


   นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Saint Louis University, USA.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • 2560 - 2563 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ
   • 2556 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางเครดิต
   ตำแหน่งงานอื่นๆ
   • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
   • 2563 - 2566 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)
   • 2563 - 2565 คณะกรรมการการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ (BSF)
   • 2562 คณะทำงานประเมินข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
   • 2554 - 2557 รักษาราชการแทนเลขานุการกรมเมื่อไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
   • 2555 คณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีหมุนเวียนและกรอบวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 - สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 - กระทรวงการต่างประเทศ


   นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Saint Louis University, USA.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • 2560 - 2563 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ
   • 2556 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางเครดิต
   ตำแหน่งงานอื่นๆ
   • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
   • 2563 - 2566 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)
   • 2563 - 2565 คณะกรรมการการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ (BSF)
   • 2562 คณะทำงานประเมินข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
   • 2554 - 2557 รักษาราชการแทนเลขานุการกรมเมื่อไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
   • 2555 คณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีหมุนเวียนและกรอบวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 - สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 - กระทรวงการต่างประเทศ

    

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล