About Us

Government agencies are responsible for effective public debt management and develop a sustainable and sustainable economy.

    


   นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Saint Louis University, USA.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • 2560 - 2563 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ
   • 2556 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางเครดิต
   ความเชี่ยวชาญ
   • นโยบายการเงินการคลังของรัฐ
   • กลยุทธ์การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงิน
   • การบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
   • การบริหารเงินคงคลังและการชำระหนี้
   • การติดตามและประเมินความเสี่ยงนิติบุคคล
   ตำแหน่งงานอื่นๆ
   • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
   • 2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
   • 2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) การเคหะแห่งชาติ
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 - สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 - กระทรวงการต่างประเทศ


   นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Saint Louis University, USA.
   ประวัติการทำงาน
   • 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2563 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
   • 2560 - 2563 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ
   • 2556 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางเครดิต
   ความเชี่ยวชาญ
   • นโยบายการเงินการคลังของรัฐ
   • กลยุทธ์การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงิน
   • การบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
   • การบริหารเงินคงคลังและการชำระหนี้
   • การติดตามและประเมินความเสี่ยงนิติบุคคล
   ตำแหน่งงานอื่นๆ
   • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
   • 2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
   • 2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) การเคหะแห่งชาติ
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 - สำนักงาน ก.พ.
   • หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 - กระทรวงการต่างประเทศ

    

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล